simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ ܐܦܠܐ ܐܟܘܬܗ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܘܠܐ ܚ̇ܫܘܫܐ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܒܬܪ ܕܒܝܥܝܬܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܠܟܝܢ̇ ܡܠܬܐ ܐܫܬܚܠܦ ܦܓܪܐ
BarEbr:CandSanc ܙܥܘܪܘܬܐ . ܘܡ̇ܫܬܡܠܐ ܗܘܐ ܚܟܡܬܐ ܒܬܪ ܕܓܠܝ̣ܙ ܗܘܐ ܡܢܗ̇ ܒܬܪ . ܐܝܟܢܐ ܡܬܚ̣̇ܝܠ ܗܘܐ ⁴⁶ܒܬܪ ܡܚܝ̣ܠܘܬܐ . ܘܪܒ̇ܐ ܗܘܐ
BarEbr:CandSanc ܕܗ̇ܘܝܢ ܝ̇ܕܥ ܠܗܘܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܒܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܒܬܪ ܕܒܪܘܝܐ ܠܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ X XX ܘܓܕܫܝܗܘܢ̈
BarEbr:CandSanc ܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܦܫܐ . ܘܝܥܩܘܒ ܘܪܗܝ ܒܐܓܪܬܗ ܕܥܣܪܝܢ̈ X ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܐܪܘܬܗ¹⁴³ ܒܝܢܐ ܪܕܝܐ . ܕܝ̣ܢܗ ܕܝܢ ܟܐܢܐ ܆
BarEbr:CandSanc ܕܒܫܘܢܩܐ ܢܬܕܟܐ ܟܠ ܡܢ ܚܛܗܐ . ܐܝܛܐ̈ ܥܡ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ . ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܘܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܡܫܬܪܪܐ ܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ . ܠܐ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝܥܐ ܕܟܠ XX XX ܒܬܪ ܕܡܢ ܐܚܪܝܢ ܬXܘܐ ܠܗ ܠܡܕܡ ܐܝܬܘܬܐ . ܒܠܥܕ ܬܘܚܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ . ²⁰ܘܐܠܗܐ ܡܬܬܘܕܐ ܘܡܣܬܓܕ ܡܢܟܘܢ . ܡܕܝܢ ܒܬܪ ܀ XXXXXXX ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ . ܐ̇ܡܪܝܢ ܐܢ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܒܪܝܐ ܗܘ
BarEbr:CandSanc ܕܝܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܦܐܐ ܗܘܐ ⁶⁹ܠܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܐܙܝܢܙܘ ܟܕ ܒܬܪ ܡ̇ܟܪܙܝܢܢ ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܐܦܢ ܡܩܒܠܐ ܬܝܒܘܬܐ . ܐܠܐ ܠܘ
BarEbr:CandSanc ܗܟܢ ܬܘܒ ܡܫܬܘܝܢ ܗܘܘ ܠܡܬܥܠܝܘ ܠܘܬ ܘܝܪܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܗܟܢ ܬܘܒ ܡܫܬܘܝܢ ܗܘܘ ܠܡܐܟܠ ܐܦ ܡܢ ܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈ . ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܗܟܢ ܬܘܒ ܡܫܬܘܝܢ ܗܘܘ ܠܡܐܟܠ ܐܦ ܡܢ ܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܒܬܪ ܟܢ ܡܬܦܣܣ ܗܘܐ ܠܗܘX ܕܢܐܟܠܘܢܝܗܝ X XX XX X ܒܢܗ . ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܩܝܡܬܐ ܡܬܬܘܕܐ ܀ ܣܥܝܐ ܚܡܝܫܝܐ . ܐ̇ܡܪܝܢ ܦܓܪܗ ⁵⁸ܕܡܠܬܐ ܒܬܪ ⁵⁵ܠܐ ܚܫܘܫܐ ⁵⁶ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܐ ¹⁰ܡܝܘܬܐ ⁵⁷ܐܝܟ ܐܠܗܐ
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ ܠܘ ܚܘܒ̇ܠܐ ܗܘ ܘܒܘܠܒܠܐ ܐܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܘܫܘܓܢܝܐ . ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܦ̇ܝܫܝܢ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܝܕܝ̣ܥܐ ܕܗ̇ܘ XX ܕܡܬܚ̣̇ܕܬ
BarEbr:CandSanc ܗܟܢ ܝ̣̇ܠܦܗ̇ ܠܡܬܥ̣̇ܡܪܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐܦܝ̈ ܬܝܡܢܐ ܡܢ ܒܬܪ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܠܘܡܐܘܣ ܒܟܬܒܐ ܕܡܓܝܣܛܝ . ¹¹ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܥܡܡܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܩܠܝܡܝܣ ܕܐܡ̣ܪܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘ ܝ . ܐ . ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ܐ . ܘܕܠܐ ܫܟܝܪܐ ܗܕܐ ܡܚܘܝܢܘܬܐ̈ ܕܠܝܠܬܐ̈ ⁸⁶ܡܝܬܐ ܀ ܚܢܢ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܟ . ܐܦܐ ܐܡ̇ܪ . ܕܣܪܝܩܐ ܘܣܦܝ̣ܩܐ ܦ̇ܐܫ ܦܪܕܝܣܐ
BarEbr:CandSanc ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ . ܘܡܢܐ ܘ . ܝܢ ܗ̇ܘܝܢ . ܟܕ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ . ܟܕ ܩܪܒܝܢ ܗܘܝܢ ܠܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈
BarEbr:CandSanc ܬܠܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ Xܝ ܕܡܝ̣ܬ ܘܐܬܩܒ̣ܪ ܀ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܫܝܬ̈ . ܒܬܪ . . . ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܚܡܫ̈ . ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܟܢ ܡܬܦܣܣ ܗܘܐ ܠܗܘX ܕܢܐܟܠܘܢܝܗܝ X XX XX X ܒܢܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܩܕܢܐ ܘܠܐ ܐܟܠܘ ܡܢ ܦܐܪܐ ܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗܘX ܕܠܐ ܐܟܠܘܢ . ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܩܝܡܬܐ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ܡܛܠ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܨܐܝܕܝ̈ . ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܒܬܪ ܠܡܠܬܝ ܘܡ̇ܗܝܡܢ X . ³ܟܕ ܓܝܪ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ ܟܕ ܠܘ ܩܢܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܡܬܡ̣ܢܐ ܥܡ ܩܢܘܡܗ ܕܡܠܬܐ ܒܬܪ ܡܝܩܢܢܝܬܐ ܀ ܡܚ̇ܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ . ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܡܢ