simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܗܢܐ ܐܬܚܙܝܘ ܟܠܗܘܢ ܪܝܫܝ̈ ܝܗܠܐ̈ ܕܝܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܗܘ ܒܬܪ ܒܐܬܢܘܣ . ܘܡܢ ܐܬܢܝܐ̈ ܐܫܬܡܗܬ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܝܢܘܣ . ܘܡܢ
BarBahl:SyrLex خلف وراء في الأثر بعقب . ܒܬܪܝ بعدي في أثري خلفي ܒܬܪ أقول بعضها خلف بعض . ܒܬܪܗ في أثره وأقول بعده .
BarBahl:SyrLex ܕܡܝܬ ܙܪܥܗܘܢ ܐܘ ܒܡܬܬܚܕܢܘܬܐ ܕܥܩܪܝܗܘܢ̈ ܘܩ̇ܝܡܝ̈ ܒܬܪ ܓܘܫܡܐ̈ ܡܚܝܠܐ̈ ܝܥܝܝ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܬܫܡܫܬܐ ܐܢܫܝܬܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܝܢܐ الراحة بعد الحُكم . ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ ܀ ܪܦܝܦܬܐ الشري ܒܬܪ ܀ ܪܦܝܕܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܐܚܪ̈ ܢܝܚܐ ܒܝܬ ܕܝܢܐ . ܬܘܒ ܢܝܚܬܐ
BarBahl:SyrLex ܡܚܙܝܬܐ ܘܐ̇ܡܪ ܡܕܡ ܕܨ̇ܒܐ . ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܫ̇ܡܥܐ ܩ̇ܠܐ ܒܬܪ . ܘܟܕ ܫܕܝܢ ܠܗ̇ ܠܩܛܐ ܩܕܡܝܗ̇ . ܗܝ ܠܩܛܐ . ܐܢܫ ܕܝܢ ܕܝ̇ܬܒ
BarBahl:SyrLex ܟܢ ܗܘܐ ܐ̇ܣܝܐ ܕܢܦܫܬܐ̈ . ܘܡܢ ܥܒ ܐܝܬܘ ܗܘܐ . ܘܠܦܘܠܘܣ ܒܬܪ . ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ . ܕܫ̇ܐܠ ܫܠܡܘܢ ܠܘܩܐ ܐ̇ܣܝܐ ܕܥܡܢ .
BarBahl:SyrLex ܒܪܕܐ ܙܘܩܝܐ . ܘܒܬܪ ܡܨܥܝܐ ܒܝܬ ܙܘܩܝܐ ܀ ܙܘܪܐ ܙܘܪܐ قبضة ܒܬܪ . ܐܠܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܙܥܘܪ ܚܪܨܦܬܐ . ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܪܒ
BarBahl:SyrLex ܡܘܬܗ ܕܥܒܕ ܫܠܘܡ ܐܒܘܗܘܢ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܒܬܪ . ܘܐܠܝܥܙܪ ܟܗܢܐ ܒܪ ܚܘܢܝܐ ܟܗܢܐ ܡܠܦܢܗܘܢ . ܐܣܗܕܘ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܩܘܒܠܗܝܢ . ܘܡܫܬܡܪܢ̈ ܠܬܚܬ ܘܡܬܬܣܝܡܢ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܓܘ ܒܬܪ ܡܝܐ̈ ܒܡܬܝܒܢܘܬܐ̈ ܫܐܝܠܬܐ̈ ܘܡܬܩܦܣܢ̈ ܘܡܬܬܚܪܢ̈
BarBahl:SyrLex ܥܢܐ̈ ܘܐܚܪܝܐ ܕܟܠܗܘܢ الشاة التي تكون في آخر القطيع ܒܬܪ ܙܟܪܝܐ ܡܪܥܕܐ الهَشّ ܀ ܪܥܕܠܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܙܠ
BarBahl:SyrLex ܛܘܦܢܐ ܬܠܬܡܐܐ . ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܐ ܐܕܪܟ ܠܘܠܓ ܠܫܢܐ̈ ܒܬܪ . ܢܘܚ ܗ ܢܝܚܘܬܐ . ܐܘ̇ ܢܝܚܐ ܐܘ̇ ܒܘܝܐܐ ܡܬܦܫܩ . ܢܘܚ ܚܝܐ
BarBahl:SyrLex ܪܓܝܓܬܟܘܢ̈ ܐܝܟ ܥܪܕܐ̈ . ܗ ܕܝܢ ܡܢ ܥܪܕܐ̈ ܫܩܝܠܐ ܗ ܚܡܪܐ̈ ܒܬܪ ܕܗܢܘܢ ܚܡܪܐ̈ ܕܒܪܐ . ܬܬܥܪܕܘܢ ܬܫܬܪܘܢ ܡ̇ܢ ܘܬܐܙܠܘܢ
BarBahl:SyrLex ܣܥܘܪܗ . ܘܡܐ ܕܫܠܐ ܒܛܠ . ܐܟܙܢܐ ܕܙܡܪܐ ܐܘ̇ ܪܩܕܐ ܘܐܝܠܝܢ ܒܬܪ يبطل مع امساك صاحبه عنه . آخر عمل فعل ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܩܘܐ
BarBahl:SyrLex ܬܪܥܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܟܠܘܢ ܥܠ ܚܕܕܐ̈ رهاين ܀ ܗܡܝܣܝܢ ܒܬܪ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܐܘ̇ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܗܘܢ . ܗܕܐ ܕܣ̇ܥܪܝܢ ܠܗ̇
BarBahl:SyrLex ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܣ̇ܦܩܐܝܬ ܕܐ̇ܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܡܬܢܬܦ ܒܬܪ كانوا يذبحون ܀ [1197] ܡܬܢܬܦ ܘܘܡܬܢܬܦܝܢ ܗ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܓܙܐ ܩܕܡܝܐ الزرع الذي ينبت ممّا يسقط من الحصاد ܒܬܪ ܒܪ ܣܪܘ ܠܩܝܫܝܐ ܐܚܪܝܐ ܬܘܒ ܠܩܫܠ ܙܪܥܐ ܐܚܪܝܐ ܕܝ̇ܥܐ
BarBahl:SyrLex ܡܘܬܗ̇ ܛܥܘ ܒܗ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܦܬܟܪܐ̈ ܕܥܒܕܘ ܒܬܪ ܥܒܕܬ ܠܗ ܨܠܡܐ ܚܕ ܘܣܡܬܗ ܒܒܝܬܗ̇ ܘܩܪܬܗ ܒܥܠܐ ܕܝܠܝ . ܘܡܢ
BarBahl:SyrLex ܩܠܝܠ ܡܬܩܠܐ ܘܡܬܬܫܝܛ ܥܠ ܫܒܘܩܐ̈ ܡܕܠܩܝܢ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ ܒܬܪ ܘܙܪܥܗ ܟܕ ܡܫܬܚܩ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܬܩܠܐ ܘܙܪܥܗ ܟܕ ܡܫܬܚܩ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܬܪܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܓܙܘܪܬܐ ܀ ܓܠܓܐ كشف ܀ ܓܠ̈ܓܐ̈ ܘܐܠܐ̈ ܒܬܪ ܒܥܣܪܬܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܘܒܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܒܗ ܥܒܕܘ ܦܨܚܐ
BarBahl:SyrLex ܙܒܢܐ ܕܚܣܢ الصيف ܀ ܩܝܛܢܐ خزير ذكر . ܩܝܛܢܬܐ ܐܝܟ ܙܟܪ ܒܬܪ كما قال جبريل ܀ ܩܝܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܦܩܬܐ ܕܡܢ ܢܝܣܢ ܗ