simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܠܝܠ ܐܫ̣ܬܗܝ ܚܘ̣ܒܗܘܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܢܦ̣ܠܬ ܂ ܗ ܂ ܒܬܪ ܕܐܦܢ ܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܚܡܣܢܢܐ̈ ܘܕܟ̇ܐܝܢ ܒܒܝ̣ܫܐ ܃ ܐܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩ̣ܛܠܐ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܝ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܕܟܕ ܚܕ ܒܬܪ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܚܪܬ ܐ ܟܕ ܥܬܝܕ ܕܢܕܢܚ · X ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܫܡ̇ܝܐ ܃
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܚܘܝ ܕܠܐ ܐܬܪܐ ܐܦܠܐ ܗ ܟܠܐ ܡܘܬܪ ܡܕܡ ܠܘܬ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܒܝ̣ܫܘܬܗܘܢ ܥܕܝܠܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܬܚܙܝܬ ܛܝܒܘܬܐ ܒܝܕ ܐܬܘܬܐ̈ ܂ ܂ ܘܒܚܕܘܬܐ ܒܬܪ ܐܬܪܬ̇ ܘܠܥܝܢܘܗܝ̈ ܝܗ̣ܒܬ ܚܘ̣ܠܡܢܐ ܘܩ̣ܡ ܥܡ̣ܕ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܙܒܢܐ ܟܕ ܣܠ̣ܩ ܫܡܥܘܢ ܠܪܘܡܝ ܐܩܪܒ ܥܡ ܣܝܡܘܢ ܂ ܘܬܡ̇ܢ ܩܒܠ ܒܬܪ ܃ ܒܦܠܓܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܕܐܣ̇ܝܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܡܥܘܢ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܝ ܕܠܐ ܬܗ̣ܘܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܒܬܪ ܂ ܝܕ ܝܡܐ ܣܦܪ ܡܐ ܥܠ ܡ̇ܢܐ ܡܠܐܟܐ ܠܐ ܐܠܦܗ ܃ ܐܠܐ ܦܩܕ ܕܢܫܕܪ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܗ̇ܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܠܐ ܦܐܝܐ ܕܢܪܡܐ ܥܡܠܐ ܝ ܝ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܡܕ ܢ ܕܠܐ ܡ̇ܣܠܐ ܐܘ ܕܚ̇ܩ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܝܨܝܦܘܬܗ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܒܥܐ ܫ̇ܒܘܥܝܢ̈ ܕܡܦܩܬܐ ܕܥܡܐ ܝ̣ܗܒ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ ܘܗܢܐ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ ܬܚܘܝ̣ܬܐ ܗܘ ܕܩ̇ܡ ܠܗ ܡܫܝ̣ܚܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܓܙܪ ܐܘܟܝܬ ܥܡ̣ܕ ܡܛܠ ܕܓܙܘܪܬܐ ܛܘܦܣܐ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܕܬܚܐ ܠܐܢܫ ܃ ܘܠܗ ܬܘܒ ܠܐܒܪܗܡ ܫܩܠ ܝܥܩܘ̣ܒ ܠܬܚܘܝܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܠ ܠܡܫܟܢܐ ܕܠܐ ܥܒܝܕ ܒܐܝܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܡܪܢ ܟܕ ܐܬ ܠܕ ܡ̣ܢ ܟܪܣܐ ܕܫܝܘܠ ܠܚܝܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬ̈ ܐ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡܠܠ ܠܘܩܐ ܥܠ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܃ ܘܐܦ ܥܠ ܒܘܕܪܐ ܕܬܠܡ̣ܝܕܐ̈ ܒܬܪ ܘ̣̇ܐXܚ̇̇ ܃ ܡ̣̇ܬܐ ܥܠ Xܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܘܫܐܠ ܠܗ ܐܓܪܬܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܗ̇ ܐܙܘܓ ܘܐܬܒܩܐ ܕܬܡܢܝܐ̈ ܟܘܢܝܐ̈ ܛܟܣ ܘܣܕܪ ܒܬܪ ܓܢܣܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܠܗܘܢ ܥܒ̇ܕܐ̈ ܘܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܘܥܠܗ̇ܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܗܢܝܐܘܬܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܃ ܠܐܢܫܐ ܕܩܕܡ ܛܘܦܢܐ ܒܬܪ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܘܠܥܒܐ̈ ܂ ܘܐܣܘܛܐ̈ ܂ ܘܪܕܦܝ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ܠܝܢ ܡܚܦܛ ܠܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ ܃ ܥܠ ܚܘܒܐ ܂ ܘܡ̇ܪܚܩ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܫܪܪܐ ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܓܝܪ ܕܬܝܒܘܬܐ ܠܐ ܩܪܝܒܐ ܠܚܛܝܐ ܃ ܐܝܟܢ ܒ̇ܥܐ ܚܠܦܘܗܝ ܒܬܪ ܟܕ ܚ̣̇ܝ ܂ ܘܐܝܢܐ ܕܥܠ ܗܢܐ ܫ̇ܐܠ ܫܘܒܩܢܐ ܂ Xܝ̇ ܡܬܚܝܒ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܕܐ ܩ̣ܡ ܫܡܥܘܢ ܘܐܟܪܙ ܘܐܪܬܝ̣ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܠܘܩܐ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܥܝ̇ܕܐ ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘ̣ܘ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܚܕܝܘܬܐ ܢܦܫܢܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ ̈ ܠܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܒܣܪܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܢܦܪܫ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܙܢܝܢ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܢܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܒܕܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܝܗܘܕ ܘܫܡܪ ܢ ܡ̣ܢ ܥܠܬ ܩ̣ܛܠܐ ܝ ܒܬܪ ܡ̇ܝܬܢ · ܃ ·ܢܙ· ܃ · ܘܐܬܒܕܪܘ ܟܠܗܘܢ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܕܡ ܕܣ̣ܥܪ ܦܝܠܝܦܘܣ ܒܫܡܪܝܐ̈ ܂ ܝ̣ܗܒܘ ܠܗ ܫܠܝܚܐ̈ ܣܝ̇ܡ ܒܬܪ ܕܬܬܝ̣ܗܒܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܥܡܡܐ̈ ܬܘܒ ܝܝ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܠܡܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܦ ܩܒܘܪܬܐ ܕܡܘܫܐ ܠܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܬܗ̣ܘܐ ܂ ܘܒܝܕ ܛܘܦܣܐ ܒܬܪ ܩܪܒܐ ܂ ܕܩ̇ܐܡ ܥܠ ܢܦܫܐ ܒܬܪ ܫܪܝܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂