simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܃ ܥܕܡܐ ܕܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܃ ܘܐܝܟ ܐܪܙܐ ܗ̇ܘ ܕܒܛܘܪܐ ܂ ܒܬܪ ܕܡܝܘܬܘܬܐ ܚܦܝܗ ܠܙܝܘܐ ܗ̇ܘ ܢܘܗܪܢܐ ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܂ ܟܕ ܐܫܬܓܪ ܒܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܃ ܕܢܗܘܐ ܩܕܡܝ ܒܟܠ ܒܬܪ ܛܒ ܦܓܪܐ ܒܗܘܢ ܒܗܕܡܘܗܝ̈ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܩܕܡ ܩܝܡܬܐ ܐܦ ܡܢ
Babai:BookUnion ܡܘܬܗܘܢ ܕܝܢܐ ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܩܪܒ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܣܝܡ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܢܡܘܬܘܢ ܃ ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܡ̣ܪ ܃ ܗܕܐ ܐܬܪܥܘ ܒܢܦ-ܫܟܘܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝܫܘܥ X ܡܫܝܚܐ ܃ ܒܬܪ ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ ܃ ܡܕܝܢ ܒܝܫܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܃ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܝܠܕܐ ܂ XX ܝܝ ܘܥܡܕܐ ܂ ܐܬܘܬܐ̈ ܘܚܝܠܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܕܬܗܝܪܬܐ̈ ܒܬܪ ܗܕܐ ܘܐܦ ܡܬܩܒܠܐ ܗܘܬ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܡܩܕܡ ܗܘܐ ܒܘܕܩܗܝܢ ܂ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܪܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܢ ܝܘܒܠܗ ܐܬܝܠܕ ܂ ܐܠܐ ܐ ܬ ܗܘܐ ܥܝܕܐ ܒܬܪ ܠܗ ܠܡ ܡܪ ܐ ܐܠܗܐ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ · Xܝ ܝ ܐܒܘܗܝ ܂ ܟܕ ܛܒ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܗܘܐ ܒܣܪܐ ܗܘ̣ܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܚܕ ܝ ܩܢܘܡܐ ܕܒܣܪܐ ܂ ܡܕܝܢ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܂ ܐܝܟ ܐܒܐ ܘܐܝܟ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܃ ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܗܟܝܠ ܕܣܒܪܗ̇ ܡܠܐܟܐ ܓܒܪܝܠ ܠܛܘܒܢܝܬܐ ܘܙܗܝܬܐ ܡܪܝܡ ܃ ܒܬܪ ܡܬܝܪܥܐ̈ ܒܟܠܗ ܫܪܪܐ ܃ ܡܢܗ ܕܟܬܒܐ ܕܣܒܪܬܐ ܡܚܝܢܝܬܐ ܂ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܣܝܗ̇ ܠܦܠܝܓܘܬܗܘܢ ܕܬܠܡܝܕܐ̈ ܃ ܘܗܝܡܢܘ ܕܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܘܐܢ ܥܬܝܩܬܐ̈ ܃ ܒܗܝܢ ܟܕ ܒܗܝܢ ܩܡ̣ܘ ܗܘܘ ܃ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܒܗ̇ܘ ܫܘܒܚܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܃ ܒܗ̇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܛܘܪܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ XX ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܩܒܠ ܪܘܚܐ ܥܡ ܫܠܝܚܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܃ ܕܗܝܕܝܢ ܠܡ ܫܡܥܘܢ ܝ ܒܬܪ ܗܘܐ ܚܝܠܐ̈ ܂ ܘܐܝܢܐ ܬܘܒ ܕܐܡܝܪܐ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ ܡܢ
Babai:BookUnion ܚܕ ܘܬܐ ܠܐ ܢܣܒܬ ܐܢܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܕܡ ܝ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܕܒܗ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܐܢ ܕܐ ܟ ܕܐܡ̇ܪ·ܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܚܟܝܡܐ̈ ܃ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܃ ܕܗܐ ܦܓܪܗ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐܝܬ ܩܡ̣ ܃ ܟܕ ܠܝܬ ܫܘܡܬܐ̈ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܡܟܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܡܢ
Babai:BookUnion ܠܡ ܕܩ̣ܪܐ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܝܘܡܢܐ ܐܫܬܠܡ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܒܐܕܢܝܟܘܢ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܪܘܚܗ ܕܡܪܐ ܝܝ ܥܠܝ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܚܢܝ ܘܕܫܪܟܐ ܃ ܡܢ
Babai:BookUnion ܥܡܕܐ ܫܩ̣ܠ ܟܬܒܐ ܘܩ̣ܪܐ ܗ̇ܝ ܕܪܘܚܗ ܕܡܪܐ ܝܝ ܥܠܝ ܂ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡܬ ܂ ܕܥܐ ܠܡ ܗܕܐ ܃ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
Babai:BookUnion ܩܠܝܠ ܢܒ̣ܓܘ ܠܗܘܢ ܪܫܐ̈ ܕܒܝܫܬܐ ܒܢܝ̈ ܢܡܪܐ ܟܟܠܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܫܘ̇ܐ ܠܗ ܃ ܚܪܡܐ̈ ܡܥܫܢܐ̈ ܝ ܡܘܒܕܢܐ̈ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܂ ܘܬܘܒ
Babai:BookUnion ܚܕܝܘܬ ܐ ܀ ܐܝܟܢܐ ܝ ܕܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܒܪܢܫܐ ܃ ܗܟܢܐ ܒܬܪ ܡܠܝܢ̈ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܝܗ̇ܒܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܗ ܂ ܘܗܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܛܒ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܚܘܝ ܡܪܢ ܘܫܪܪ ܘܐܠܦ ܒܬܪ ܟܕ ܗ̣ܝ ܘܐܦ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܐܟܠܢ ܘܐܫܬ ܢ ܥܡܗ ܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܗ ܂ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܦܓܪܐ ܡܚܝܕܐ ܐ̇ܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܒܬܪ ܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܂ ܐܠܐ ܒܗ ܒܐܣܟܡܗ ܦܓܪܢܝܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܚܘܝ ܐܢܘܢ ܡܢ
Babai:BookUnion ܚܒܘܟܝܐ ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܡܚܒܟ ܐܢܫ ܩܡܚܐ ܝܝ ܕܚܛܐ̈ ܐܘ ܕܣܥܪܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܒܘܟܝܐ ܚܠܝܛܐ ܃ ܠܐ ܡܫܟܚܢ̈ ܕܢܬܦܪܫܢ̈ ܡܢܘܬܐ̈ ܡܢ