simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܐܠܗܐ ܘܐܫܠܡܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܡܘܬܐ ܘܐܫܬܘܝܘ ܠܪܚܡܐ̈ ܒܬܪ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܫܒܩܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܠܚܘܠܛܢܐ ܕܥܡ ܐܢܫܘܬܐ ܘܐܙܠܘ
Tim1:Epist ܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܝܬܐ̈ ܐܫܬܘܝ ܠܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܐܘ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡ̇ܢ ܃ ܐܘ
BarBahl:SyrLex ܗܢܐ ܐܬܚܙܝܘ ܟܠܗܘܢ ܪܝܫܝ̈ ܝܗܠܐ̈ ܕܝܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܗܘ ܒܬܪ ܒܐܬܢܘܣ . ܘܡܢ ܐܬܢܝܐ̈ ܐܫܬܡܗܬ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܝܢܘܣ . ܘܡܢ
BarṢal:ComGosp ܩܝܡܬܗ ܃ ܐܠܨܬ̇ ܓܝܪ ܕܢܐܟܘܠ ܩܕܡ ܩܝܡܬܐ ܂ ܠܫܘܪܪܐ ܕܦܓܪܐ ܒܬܪ ܐܡ̣ܪ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܦܛܪܘܣ ܃ ܕܚܢܢ ܠܡ ܐܟ̣ܠܢ ܘܐܫ̣ܬܝܢ ܥܡܗ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܗܘ̣ܐ ܛܘܒܬܢܐ ܦܪܘܩܠܘܣ ܥܒ̣ܕܘ ܠܕܠܡܛܝܘܣ ܐܦܢ ܒܝܕ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܂ ܘܩܘܙܝܩܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܗܕܐ ܐܣܟܠܘ ܒܠܚܘܕ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܬܪ ܪܫܡ̣ܢܢ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܕܫܢܝܐ̇̈ ܬܠܬ̈ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܂ ܝ X ܒܬܪ ܫ̇ܪܝܢܢ̣ ܂ ܘܒܬܘܢܝܐ ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢܚXܐ̈ X
ActsGregPirang ܐܘܠܨ̈ ܢܐ ܣܓܝܐܐ̈ : ܚܒܫܘܗܝ ܒܒܝܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܆ ܒܬܪ ܠ̇Xܝ ܓܪܝܓܘܪ | XX1 . 79ܠܐܘܠܨ̈ ܢܐ ܣܓܝ̇ܐܐ . ܘܡܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܒܬܪ ܒܝܢܬ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܐܠܐ ܐܦܢ ܥܡܠܐ ܩܠܝܠ ܗܘ̇ܐ ܠܢ ܒܬܪ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܣܕܪܬ ܒܟܬܝܒܬܟẌ ܆ ܗܟܢܐ ܣܕܝܪܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܩܒܠ ܩܕܝܫܐ ܝX ܩܠܣܛܝܢܘܣ ܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܙܘܣܝܡܘܣ ܝ ܂ ܘܬܘܒ ܒܘܦܛܝܣ ܂ ܘܡܢ
JacSer:mem6DaysDay2 ܚܕ ܪܡܫܐ̈ ܘܨܦܪܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܬܬܚܡܘ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܪܕܐ ܗܘܐ ܥܠܡܐ ܒܬܪ ܡܬ̣ܝܥܢܝܢ ܗܘ ܥܠ ܗܢܐ ܘܗܐ ܠܒܝܟܝܢ ܠܗ̇ ܠܐܘܪܚܐ ܘܐܬܝܢ ܚܕ
SevAnt:LuqJul : ܡܥܗܕܢܘܬܗ : ܕܠܐ : ܬܪܝܨܘܬܐ : ܐܬܬܘܣܦ : ܡܢ : ܢܟܦܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ : ܕܡܢ : ܫܘܪܝܐ : ܠܐ : ܫܦܝܪ : ܐܬܟܬܒ : ܘܡܢ :
SevAnt:madHym ܚܒ̇ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܇ ܕܢܦ̇ܢ̣ܝܝܘܗܝ ܨܒ̇ܐ ܗܘܐ ܬܘܒ ܒܝܕ ܒܬܪ ܠܢܓܝܪܘܬ ¹ܪܘܚܐ ܕܪܒܗX ܐܠܗܐ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܇ ܕ ܐ̇ܝܟܢܐ ܐܦ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܂ ܚ̇ܘܝܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܇ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܦܣ̇ܩܝܢ ܠ ܂ ܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܇ ܡܢ
P:Judg [AB] ܒܥܠܐ : ܘܥܒܕܘ ܠܗܘܢ ܒܥܠ ܩܝܡܐ ܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܐܬܕܟܪܘ ܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܕܥܙܪܝ . ܘܟܕ ܡܝܬ ܓܕܥܘܢ : ܗܦܟܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܛܥܘ
Chron1234 ܡܘܬܗ ܆ ܐܝܟ·ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢ̇ܚܘܐ ܀ ܡܛܠ ܩܛܠ̣ܗ ܕܥܠܝ ܀ ܘܟܕ ܒܬܪ ܘܬܟܬܘܫܐ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܕܥܠܝ ܂ ܐܦ
ApocPs-Meth ܓܒܪܐ̈ ܇ ܘܒܕܡܘܬܐ ܕܪܟܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܪܡܟܐ ܒܬܪ ܒܓܘ ܡܫܪܝܬܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܩܐܝܢ . ܘܓܠܝܐܝܬ ܪܗܛܢ̈ ܗܘܝ̈ ܢܫܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܡ̣ܪ ܕܚ̇ܙܝܬ ܠܪܘܚܐ ܘܕܐܬܐܡܪ ܠܝ ܂ ܕܐܝܢܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܒܬܪ ܡܛܠ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܗ̣Xܬ̣ ܠܗ ܠܘܬ ܝܚܝܕܝܐ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡ̣ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܚܕܘ 1ܓܘܣܐ ܒܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܒܢܘܪܐ ܂ ܘܩܛܠܗ ܠܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܂ ܘܥ̣ܠ ܃ · ܠܡܨܪ ܢ
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ ܐܦܠܐ ܐܟܘܬܗ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܘܠܐ ܚ̇ܫܘܫܐ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܒܬܪ ܕܒܝܥܝܬܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܠܟܝܢ̇ ܡܠܬܐ ܐܫܬܚܠܦ ܦܓܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܡ̇ܦܠܓܝܢ ܠܐܚܪܢܝܘܬܐ ܂ X ܝX ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܒܬܪ ܆ ܕܛ ܂ ܥܝܐ ܠܗܘܢ ܕܟܕ ܐܡ̇ܪܢ ܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܡܢ