simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܝܠܕܬ ܆ ܐܢ ܕܡܘܬܐ ܒܛܢܬ ܘܛܠܢܝܬܐ ܝܠܕܬ . X ܐܢ ܦܓܪܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܚܕܬܐ ܕܒܛܢܬ ܒܬܘܠܬܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܘܟܬܪܬ ܒܬܘܠܬܐ ܐܦ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܇ ܠܘ ܕܢܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܐ ܕܚܕ ܕܡܒ̣ܣܪ ܒܬܪ ܒܬ̣ܪ ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂ ܕܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢ̇ܦܠܓ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܂ ܒܬܪ ܚܠܦܘܗܝ ܡ̣ܢ ܚܪܢ ܒܪܣܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܀
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܕܢܙܕܗܐ ܘܢܬܚܘܐ ܒܗ̇ܘ ܙ ܘܐ ܬܗܝܪܐ · ܙ ܝXXX ܒܬܪ ܗܢܐ ܐܪܙܐ ܕܗܘܐ ܂ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܕܡܢ ܝ
SevAnt:CathHom ܚ̣ܡܪܐ ܗ̇ܘ ܛ̇ܒܐ ܢܪܪ̣ܘܦ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܕ̇ܐ ܠܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܒܬܪ ܘܫܟܝܪܬܐ̈ ܕܗܢܐ ܛ̇ܒܐ ܡXܢ ܪܘܩܐ ܚܕܝ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆
P:Kings [AB] ܐܠܗܝܗܝܢ̈ . ܒܗܝܢ ܐܬܕܒܩ ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܚܕ ܘܪܚܡ . ܘܗܘܝ̈ ܠܗ ܒܬܪ ܒܗܘܢ : ܘܗܢܘܢ ܠܐ ܢܬܚܠܛܘܢ ܒܟܘܢ : ܕܠܡܐ ܢܣܛܝܢ̈ ܠܒܟܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܠܝܢ ܐ̣ܡܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܇ ܕܗܠܝܢ ܠܡ ܐ̣ܡܪ ܒܟܢܘܫܬܐ ܇ ܟܕ ܒܬܪ ܐܚܪܝܢ ܪܡ̇ܙ ܆ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܥܠ ܟܝܢܐ ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܂
JnEph:ActsEastSaints ܡܦܩܬܗ̣ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ . ܟܕ ܐܦ ܫܠ̣ܡ ܠܗ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܕܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܗ̣ܘܐ . ܐܦ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܗ . ܘܗܟܢܐ ܫܠ̇ܡ ܘܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܡܠܝܐ ܕܓܒܝܠܬܗ̇⁵ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܩܝܡܬܐ̣ ܒܙܒܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܐܡܬܝ ܕܡܬܢܦܚܐ ܘܡܬܒܪܝܐ ܒܗ ܢܦܫܐ ܒܓܘ ܦܓܪܐ
Chron1234 ܬܡܢܝܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܘܗܘ ܐܫܬܘܙܒ ܠܬܕܡܘܪ ܕܒܡܕܒܪܐ ܀ ܘܡܪܘܢ ܒܬܪ ܗܘܘ ܥܣܪܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܝX ܘܚ̇ܣܢܝܢ ܗܘܘ ܠܕܒܝܬ ܡܪܘܢ ܂ ܘܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܥܠܝ ܠ ܠܗܝܢ ܠܘܬ ܪܒܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡܘܠܕ ܃ ܫܦܝܪ ܐܘܣܦ ܃ ܒܬܪ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ̣ ܂ ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܣܬܥܪ ܗܘܐ ܂ ܗ ·X ܗܟܝܠ ܡ̣ܢ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܫܥܝܢ̈ ܆ ܐܫܬܟܚ ܙܒܢܐ ܂ ܕܒܝܢܬ ܒܬܪ ܕܐܓܒܛܝܐ̈ ܂ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܒܐܝܠܘܠ ܝܪܚܐ ܕܣܘܪܝܝܐ̈ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܕܩܒܠܘ ܪܘܚܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܕܢܣܒܘ ܆ ܗܘ̣ܘ ܒܬܪ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܚܫܚ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܫܠܝܚܐ̈ ܡ̣ܢ
P:Ezek [AB] ܕܚܠܬܟܝ̈ : ܘܐܦ ܐܢܬܝ ܩܒܠܝ ܥܘܠܟܝ ܘܙܢܝܘܬܟܝ . ܨܚ ܝܓ ܒܬܪ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܛܥܝܬܝܢܝ ܘܐܫܬܕܝܬܝ
SevAnt:madHym ܥܒ . . . ܕܐ ܕܚܫܘܟܐ ܣ ܬܪܕܦܘܢ . ܚܕX ܡܪܝܐ ܘܚܕ ܐ ¹ ܘܝܡܢܘܬܐ ܒܬܪ ܕܚܛܗܐ̈ ܬܗܩ̣ܟܘX ܬܘܒ ܬܪܗ̣ܛܘܢ ܣܪܝXܐܝܬ . ܠܐ̇
SevAnt:LuqGramm ܡܬܒܪܢ-ܫܢܘܬܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܆ ܗ̇ܝ ܐ ܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܕܡܢ ܟܠܢܫ ܕܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܂ ܪܒܐ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܐ ܡܢ
Ath:Inc ܕܥܒ̣ܪ . ܐܠܐ XX Xܝ ܕܬܫܬܪܐ ܡܠܬܗ ܕܗܢܐ . ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܢܡ̣ܘܬ ܒܪܢܫܐ ܐܢ ܥ̇ܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ . ܠܐ ܢܡ̣ܘܬ ܗܘܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . ܝ X32 . 17ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܫ̇ܘܐ ܒܪܐ ܠܐܒܐ ܘܙܥܘܪ ܡܢ ܒܬܪ . . 16ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܕܐܬܚܝܕܘ ܐܘ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛ̣ܠ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܂ ܚܕ ܒܬܪ ܀ ܘܬܘܒ ܘܠܘܬ ܂ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܝ ܕܡܐܠܛܝܢܐ ܟܬ̣ܒ ܂ ܡܢ
Eph:memHom ܩܠܝܠ XX 5ܗܕܡܐ̈ ܕܠܐܝܬ ܒܗܘܢ ܕܢܕܝܕܝܢ ܒܣܝܒܘܬܐ ܒܬܪ ܐܬܕܟܪܝܘܗܝ ܬܘܒ ܠܡܘܬܐ ܫܪܘܝܐ ܕܟܠ ܗܕܡܝܟܝ̈ ܡܐ ܢܕܝܕܝܢ