simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܣܢܝܬܐ̈ ܃ ܘܬܨܛܥ ܢܟܝܢܐ̈ ܠܝܬܗ̇ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܫܦܝܪ ܚܓܗ̇ ܝ ܒܬܪ ܬܗܘܐ ܡܠܝܠܘܬܐ ܕܒܢ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ ܘܬܦܘܩ ܘܬܦܗܐ ܕܠܐ ܫܒܝܠ
BarṢal:ComGosp ܚܒܪܬܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܬܝ ܥܒ̣ܕ ܂ ܟܕ ܢ̇ܛܪ ܛܟܣܐ ܗܘ̇ ܕܒܗ ܒܬܪ ܕܠܐ ܟܬ̣ܒ ܩܕܝܫܐ ܡܐܪܩܘܣ ܠܩܕܡܝܬܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܘܠܟܠ ܚܕܐ
IsaacNin:DiscColl X ܒ . Xܠܐ X--X ܘܐܣܟܡܐ X--X X ܒXܟܝܢ --X X X--X ܒܬܪ X 140 ܓܒܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐܠܗܐ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܕܠܝܐ ⁰ܠܐ ܡ̇ܝܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܟ ܢܚܬܐ̈ ܘܠ̣ܒܘܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܩ̣ܒܘܪܬܗ ܒܬܪ . ܕ ²ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥ̇ܒܕ ܘܠܐ ܡܕܡ : ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܘܠܨܢܐ̈ . ܘܠܐ ܢܬܐܣܪ ܚܘܫܒܟ ܨܝܕ ܦܓܪܟ . ܐܠܐ ܢܪܗܛ ܢܚܙܐ ܒܬܪ ܠܐ ܬܚܘܪ ܒܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܢ̈ . ܐܠܐ ܩܕܡ ܐܕܝܩ ܒܢܝܚܐ̈ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܃ ܥܠ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܠܥܠܝܬܐ ܒܬܪܥܐ̈ ܐܚܝܕܐ̈ ܒܗ ܒܬܪ ܕܢܟܦܘܬܐ ܕܠܥܠܡ ܂ ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܪܬ ܕܡܘܬܗ̇ ܐܝܬ ܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕܡܢ