simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܡܠܬܐ ܐܫܬܚܠܦ ܦܓܪܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܦܠܐ ܐܟܘܬܗ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܡ̇ܦܠܓܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܫܝܚܐ . [X]ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܩܡܬ ܗܘܬ ܦܪܬܙܡܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܟܘܬܟ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܠܡܐܡܪ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝ
Chron1234 ܀ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘܣܛܘܣ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ
LiberGrad ܘܬܨܛܠܠ : ܗܪܛ ܒܬܪ ܟܐܢܘܬܐ ܕܠܒܐ ܘܕܦܓܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܕܕܗ
BarKoni:Schol ܝ ܂ ܝXܢ ܒܬܪ XX ܂ ܐܝܥܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܢܦܩ ܠܗ ܒܬܪ ܫܒܘܥܐ̈ ܬܪ̈ ܢ
Elia:epLeonḤar ܠܐ ܙܕܩ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇
Eph:madLuqHeres ܡܦܝܣܐ ܕܐܝܟ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܚܝܠܗ ܙܚ ܘܢܦ̣ܩ
Babai:BookUnion ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܃ ܥܕܡܐ
SevAnt:LuqJul XXX X ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦܫܟ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܡܦܩܢܟ ܇ ܘܡܚܕܐ
SynOr ܘܒܫܡܝܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܐ ܕܦܓܪܢܘܬܗ ܠܫܡܝܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܢܡܘܣܐ ܡܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܪܢܫ ܘܐܬܝܠܕ ܢܛܪ
BarṢal:ComGosp ܗܟܘܬ ܓܝܪ ܫܐܠܘܗܝ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܂ ܕܐܢ
BarEbr:CandSanc . ܘܪܒ̇ܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܙܥܘܪܘܬܐ . ܘܡ̇ܫܬܡܠܐ
Pall:LausHist ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈