simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ ܐܦܠܐ ܐܟܘܬܗ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܘܠܐ ܚ̇ܫܘܫܐ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܒܬܪ ܕܒܝܥܝܬܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܠܟܝܢ̇ ܡܠܬܐ ܐܫܬܚܠܦ ܦܓܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܡ̇ܦܠܓܝܢ ܠܐܚܪܢܝܘܬܐ ܂ X ܝX ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܒܬܪ ܆ ܕܛ ܂ ܥܝܐ ܠܗܘܢ ܕܟܕ ܐܡ̇ܪܢ ܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܣܬܩܡܬ ܗܘܬ ܦܪܬܙܡܝܐ ¹ܗ̇ܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܚܪܝܩܐ ܗܘܬ ܒܬܪ ܥܠܝܗ̇ : ܕܐ̇ܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܚܫ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . [X]ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܬ̇ܩܝܡ ܝX ܡܫܝܢܝܐ ܇ ܒܬܪ ܆ ܡܫܬܘܕܥ ܗXܝܬ ܕܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܟܘܬܟ ܇ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܠܐ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܠܬܗ ܒܬܪ ܇ ܠܐ ܛܡܪܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܟܕ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܡܪܚܝܢ ܠܡܐܡܪ ܇ ܡܢ
Chron1234 ܝܘܣܛܘܣ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܙܟܝ ܂ ܘܒܬܪܗ ܛܘܒܝܐ ܂ ܘܒܬܪܗ ܒܬܪ ܩܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܫܬܐ ܒܪܘܡܝ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܀ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܝܢ
LiberGrad ܟܐܢܘܬܐ ܕܠܒܐ ܘܕܦܓܪܐ ܘܒܬܪ ܫܦܝܘܬܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܘܫܠܡܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܗܘ ܕܠܓܘ : ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܬܬܓܡܪ ܘܬܨܛܠܠ : ܗܪܛ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܕܕܗ ܂ ܀ ܀ ܘܒܫܢܬ · ܒ· ܐܠܦܝܢ̈ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܬܡܢܐ̣ ܒܬܪ ܂ ܗܢܐ ܫܡܥܘܢ ܕܐܬܩܪܝ ܣܝܡܘܢ̣ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡ
BarKoni:Schol XX ܂ ܐܝܥܢ X ܂ ܐܠܐ ܐܢ X ܂ ܐܝܕܐ ܥܠܬX ܕ ܥܝXܝ X ܂ ܕܝܫX ܒܬܪ ܃ XX ܝ̇ܐܝܕX ܝXܝ ܝܠܬܐ ܕ ܃ X ܂ XܢXܘ ܥܝܪ ܕܚܘܝ ܝܘܢܢ ܝ ܂ ܝXܢ
Ps-Zach:EccHist ܫܒܘܥܐ̈ ܬܪ̈ ܢ ܬܘܒ ܕܫܢܝܐ̈ ܘܐܦܣܩܘܦܐ ܐܚܪܢܐ ܐܪܡܢܝܐ ܂ ܂ ܒܬܪ ܡܗܝܡܢܐ ܘܒܣܝܡܐ ܂ ܛܢ ܕܝܢ ܒܫܦܝܪܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܂ ܘܢܦܩ ܠܗ
Elia:epLeonḤar ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܘܕܐܝܟ ܗܕܐ ܕܩܕܝܡܐ ܣܝܡܐ : ܒܬܪ ܐܢ ܐܦ ܥܕܟܝܠ ܥܣܩܐ ܠܟ ܠܡܐܡܪ ܡܪܟܒܐ ܆ ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܙܕܩ ܡܢ
Eph:madLuqHeres ܚܝܠܗ ܙܚ ܘܢܦ̣ܩ ܟܕ ܡܨܛܢܥܝܢ ܠܡܢܟܪܝܘ ܚܬܡܘܗ̇ ܠܐܘܪܚܐ ܒܬܪ . ܗܝܘ ܐܝܟ ܡܪܐ ܒܬܪ ܥܒܕܘܗܝ̈ X ܐܘܪܚܐ ܡܦܝܣܐ ܕܐܝܟ ܡܠܟܐ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܃ ܥܕܡܐ ܕܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܃ ܘܐܝܟ ܐܪܙܐ ܗ̇ܘ ܕܒܛܘܪܐ ܂ ܒܬܪ ܕܡܝܘܬܘܬܐ ܚܦܝܗ ܠܙܝܘܐ ܗ̇ܘ ܢܘܗܪܢܐ ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܣܓܝ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܚܘܝ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ . ܗܠܝܢ ܕܒܠܥܬ ܒܒܝܬܗ ܕܚܒܝܒ . ¹0ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ X XXX X ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܦܩܢܟ ܇ ܘܡܚܕܐ ܕܝܢ ܡܢ ܚܕܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܩܪܝܗܝ ܠܐܒ̇ܐ ܒܬܪ ܘܐܬܓܠܝ ܟܕ ܩܝܡ ܒܨܠܘܬܐ : ܕܠܐ ܠܡ ܡܬܓܠܙܐ ܢܦܫܟ ܡܢ ܗܠܝܢ
SynOr ܣܘܠܩܐ ܕܦܓܪܢܘܬܗ ܠܫܡܝܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܠܗܘܬܗ ܥܡ ܥܕܬܗ ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܆ ܘܡܫܠܛ ܠܗ ܕܢܐܣܘܪ ܘܢܫܪܐ ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܒܪܢܫ ܘܐܬܝܠܕ ܢܛܪ ܂ ܝX ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ ܦܘܠܘܣ ܕܗܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܂ ܂ · ܂ ܢܡܘܣܐ ܡܕܝܢ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܩܝܡܬܐ ܂ ܕܐܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡ̣̇ܦܢܐ ܐܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܘܒܠ̣ܡ ܒܬܪ ܗ̇ ܂ ܐܢܐ ܂ ܒܠ̣ܡ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܫܐܠܘܝܗܝ ܂ ܗܟܘܬ ܓܝܪ ܫܐܠܘܗܝ
BarEbr:CandSanc ܙܥܘܪܘܬܐ . ܘܡ̇ܫܬܡܠܐ ܗܘܐ ܚܟܡܬܐ ܒܬܪ ܕܓܠܝ̣ܙ ܗܘܐ ܡܢܗ̇ ܒܬܪ . ܐܝܟܢܐ ܡܬܚ̣̇ܝܠ ܗܘܐ ⁴⁶ܒܬܪ ܡܚܝ̣ܠܘܬܐ . ܘܪܒ̇ܐ ܗܘܐ
Pall:LausHist ܗܝܕܝܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܥܡܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܇ ܘܫܘ̣ܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ . ¹²ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣̈ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ܡܢ