simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܕܥܡ ܐܢܫܘܬܐ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܘܐܫܠܡܘ ܢܦܫܗܘܢ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܃ ܐܘ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܝܬܐ̈
BarBahl:SyrLex ܐܬܝܢܘܣ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܐܬܚܙܝܘ ܟܠܗܘܢ
BarṢal:ComGosp ܘܐܫ̣ܬܝܢ ܥܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܃ ܐܠܨܬ̇
MiaphysiteDocs ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܛܘܒܬܢܐ ܦܪܘܩܠܘܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢܚXܐ̈ X ܒܬܪ ܒܬܪ ܪܫܡ̣ܢܢ̣ ܂
Eph:ComGen&Exd ܟܕ ܕܡܟ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
ActsGregPirang ܣܓܝ̇ܐܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܘܠܨ̈ ܢܐ ܣܓܝܐܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܩܪܘܒܘ ܠܘܬܝ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩܪܒܘ̣ .
Ps-MaruMayph:Canons ܆ ܗܟܢܐ ܣܕܝܪܝܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܒܝܢܬ ܩܢܘܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܒܘܦܛܝܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܩܒܠ ܩܕܝܫܐ
JacSer:mem6DaysDay2 ܠܐܘܪܚܐ ܘܐܬܝܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܪܡܫܐ̈ ܘܨܦܪܐ̈
SevAnt:LuqJul : ܘܡܢ : ܒܬܪ : ܡܥܗܕܢܘܬܗ :
SevAnt:madHym ܐ̇ܝܟܢܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܚܒ̇ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ
P:Judg [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܛܥܘ ܒܬܪ ܒܥܠܐ : ܘܥܒܕܘ
Chron1234 ܕܥܠܝ ܂ ܐܦ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܆ ܐܝܟ·ܕܥܬܝܕܝܢܢ
ApocPs-Meth ܪܗܛܢ̈ ܗܘܝ̈ ܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܓܒܪܐ̈ ܇ ܘܒܕܡܘܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܚ̇ܙܝܬ ܠܪܘܚܐ
Ps-Dion:ChronZuq · ܠܡܨܪ ܢ ܒܬܪ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ̣ ܂