simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܘܟܝܬ ܒܬܪ ܬܩܒܠ ܦܪܘܫܘܬܟ ܠܡܘܕܝܘ ܇ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܘ ܒܬܪܝܢ̈ ܇ ܡܢ
LiberGrad ܕܪܘܚܐ : ܘܠܝܬ ܒܢ ܕܣܢܐ ܢܦܫܗ ܘܢܣܒ ܨܠܝܒܐ ܟܕ ܡܡܟܟ ܢܦܫܗ : ܒܬܪ ܥܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܓܪܐ : ܘܠܐ
P:1Chr [AB] ܗܠܝܢ : ܡܝܬ ܚܨܪܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܟܠܒ ܒܐܦܪܬ . ܘܝܠܕܬ ܗܘܬ ܠܗ ܒܬܪ . ܘܗܘܝ̈ ܠܗ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܩܘܪܝܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܕܓܠܥܕ . ܘܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܨܠܘܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟ ܕܡܠܦܐ ܠܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܕܠܝܬ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܚ̇ܛܐ ܀
P:2Chr [AB] ܐܠܗܐ̈ ܡܝܬܐ̈ . ܘܦܠܚܬܘܢ ܐܢܘܢ : ܘܣܓܕܬܘܢ ܠܗܘܢ . ܒܬܪ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܢ . ܘܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܫܒܩܬܘܢܝܗܝ . ܘܐܙܠܬܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܇ ܘܠܗܕܐ ܒܬܪ ܕܡܢ̣ܦܫ ܒܢܦܫܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܃ ܕܐܘܣܝܐ ܡܫ̇ܡX ܠܐܢܫܘXܗ
P:Jer [AB] ܕܐܥܩܘܪ ܐܢܘܢ : ܐܬܘܒ ܘܐܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ : ܘܐܗܦܟ ܐܢܘܢ ܓܒܪ ܒܬܪ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ : ܘܠܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܐܥܩܘܪ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܐܚܪܡܘ ܇ ܠܐ ܐܘܣܦܘ ܒܬܪ ܕܡܪܝܐ ܐ·ܟ ܕܐܡ̣ܪܘ ܡܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܢܡܬܠ ܇ ܚܕ ܕܝܢ ܢܒܕܐ
P:Deut [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܙܠܘ : ܘܠܗ ܕܚܠܘ : ܘܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܛܪܘ : ܘܠܗ ܒܬܪ ܠܗ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ : ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟܘܢ : ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܢܦܫܟܘܢ .
Ps-Dion:ChronZuq ܓܝܪ ܕܗܘܘ ܙܘܥܐ̈ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ ܃ ܘܡܢ ܒܬܪ ܂ ܝ ܢܗ̣ܘ̈ ܢ ܠܚܡܢ̈ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܢ ܓ̣ܕܫ̈ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܂ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܚܨܘܕܐ̈ : ܘܐܣܬܩܒܠܬ ܒܦܠܓܘܬܐ ܕܚܩܠܗ ܕܒܥܙ ܒܪ ܫܪܒܬܗ ܒܬܪ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ̇ ܚܡܬܗ̇ ܙܠܝ ܒܪܬܝ . ܘܐܙܠܬ ܪܥܘܬ ܠܡܠܩܛ ܠܩܛܐ
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܕܛܒܥܘ ܦܣܟܘܣ ¹ܡܠܟܐ ܥܡ ܚܝܠܘܬܗ̈ . ]ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܠܐܪܥܐ ܥܠ ܕܡܝܬܪܐ ܒܦܐܪܐ̈ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ .
SevAnt:CathHom ܝܕܐ̇ ܐܫ̇ܬܥܝ ܆ ܫܪܪܐ ܐܡ̣ܪ . ܠܘ ܓ . ܝܪ ܩܛܐXܪܢܘܬܐ ܕܕ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܟ̣ܬܒܘ ܆ ܟܕ ܝܝܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܗXܝܢ ܕܢ̣ܩܦܝܢ̈ ܕܐ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ : ܬܠܬ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ . ܘܫܦܪ ܚܢܘܟ ܠܐܠܗܐ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܘܘ̣ܐ ܛܘܒܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܆ ܗ̣ܘ ܘ̇ܘ ܒܬܪ ܟܕ ܟܠ ܝܘܡ . ܒܗ ܒܬܟܬܘܫܐ ܕܚܠܦ ܘܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܘܘܝ ܘܘܐ . ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܗ̣ܘܐ ܡܬܡܨ . ܢܐ ܆ ܥܠܘܗܝ ܕܡ̇ܗܘܝܢܐ ܢܣ̣ܬܢܩ . ܒܗ̇ܝ ܒܬܪ ܥܠ ܡ̇ܗܘܝܢܐ ܡ̇ܣܢܩܐ ܗܘܬ ܠܡܬܡܨܝܢܐ ܆ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܐܦ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܢܦܨܗ ܚܡܪܗ ܗܢܐ X ܟܠܗ ܥ̇ܫܢ X ܪܘܫܥܗܘܢ ܕܡܓܘܫܐ̈ ܕܒܥܠܬ ܒܬܪ ܙ̣ܪܥܐ ܂ ܘܐܝܟ ܝ ܕܠܐ ܝܠܦܢܢ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܐܬܩܪܒ ܠܗܝܢ ܡܢ
JnEph:EccHist ܡ̇ ܪܕܘܬܐ ܆ ܐܫܬܪܝ̣ ܘܐܫܬ̣ܒܩ ܠܒܪ ܡܢ ܦܠܛܝܢ ܀ ܝܝ XܝܫX ܒܬܪ ܘܐܬܚܒ̣ܫ ܒܗ̇ ܒܕܝܪܐ̣ ܙܒܢܐ ܕܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܗܟܢܐ ܒܚܪܬܐ
JnEph:EccHist ܚܒܘܫ̣ܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܐܟ̣ܣܘܪ̈ ܘܣ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܣ̇ܝܒ ܂ ܪ ܒܬܪ ܚܒ̣ܫܘ ܐܢܘܢ ܒܝܬ ܐ̇ܣܝܪܐ̈ ܕܡܬܩ̣ܪܐ ܕܩ̇ܢܩܠܐ ܇ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ XX² ܥܬܝܕ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ : ܕܒܐܝܠܝܢ ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܬܕܒܪܘ