simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܐܠܒ̇ܝܢܘܣ ܦ̇ܠܘܪܘܣ ܗܘ̣ܐ ܗܓܡܘܢܐ ܕܒܝܘܡ̣ܬܗ̈ ܡܪܕܘ ܒܬܪ ܬܠܬ ܡܕܝܢܢ̈ ܒܐܣܝܐ ܂ ܠܕܝܩ̣ܝܐ ܘܐܝܪܐܦܘܠܝܣ ܘܩܠܘܣܐ ܀
SevAnt:CathHom ܣܕܪܐ ܕܩܪܒܐ ܦܝܠܘܣܘܦܝܣܐ ܥ̇ܒܕ ܠܘܬ ܦ̣ܠܚܐ̈ ܡܛܠ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܠܘܬ ܚ̣ܛܝܬܐ . ܐ̇ ܝܟܐ ܓܝܪ ܚ̣ܙܝܬ ܠܪܒ ܚܝܠܐ ܇ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܝX ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܆ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢẌ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܬܪ ܘܐܡ̇ܪܬ ܆ ܢܬܠ ܕܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܒܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܕܗܘ̣ܐ ܚܕ ܆ ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܒܬܪ . . 3ܘܬܘܒ . ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܕܡܘܕܐ ܐܢܬ ܡܢ
EliaNis:Chron ܚܕܒܫܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܢܝܣܢ ܆ ܘܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ ܫܒܘܥܐ ܕܡܪܝ ܡܘܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܥܠܝ ܨܘܡܐ ܀ ܣܒ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܢ
BarḤadbš:Acts ܕܣܡ ܫܘܐܠܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܫܐܠܝܢ ܠܢ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܩܝܡܝܢ ܡܝܬܐ̈ ܒܬܪ Xܘܘܝܐ ܠܝܓܡܪ ܠܐ ܡ̇ܦܣܝܢ ܚܢܢ . ܘܟܢܐ ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܡܢ