simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܗܘܪܡܝܙܕܐ̣ ܝܘܚܢܢ ܂ ܘܒܬܪܗ ܦܝܠܝܟܣ ܂ 2ܘܒܬܪܗ ܒܘܢܦܛܝܣ ܒܬܪ ܀ ܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܂ ܒܪܘܡܝ
SevAnt:CathHom ܡܣܩܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܠܐ . ܡܢ ܒܬܪ XX X X ܡܣܩܬܐ ܗܝ ܡܐܬܝܬܐ ܒܬܪ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܇ ܡܢ ܐܒܐ ܘܡܢ ܪܘܚܐ ܆ ܡܛܠ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ X ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܇ ¹0ܕܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܐ ܒܬܪ ⁷ܕܐܝܬܘܗܝ ⁸ܡܬܚܒܠܢܐ . ܐܬܚܘܝ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܬܚܘܝܘ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܆ ܐܝܟܢ ܕܐܦ ܡܛܘܠܬܢ ܒܬܪ ܟܬ̣ܒ̣ ܗܟܢܐ ܂ ܘܘܝ̇ܝXܘܣ ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܡܢ ܟܕܘ ܟܝܢܐ ܡܬܝܕܥ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܦܬܟܪܐ̈ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ⁰ܝ ܗ̣ܢܘܢ̣ ܡܢ ܥܠܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܢܦܠܘ ܒܬܪ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܚܪܢܐ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܕܛܥܘ : ܐܘ ܒܬܪ ܫܐܕܐ̈ : ܐܘ
SynOr ܕܚܘܝܘ ܬܝܒܘܬܐ ܘܩܒܠܘ ܣـܝــܡ ܐܝܕܐ ܩܢܘܢܐܝܬ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܒܫܡܐ ܕܩܫܝܫܘܬܐ ܘܕܬܫܡܫܬܐ : ܘܐܬܚܣܝ ܠܗܘܢ
ChronMin ܫ[ܢܬܐ ]ܚܕܐ ܕܪܝXܫܢܘ]ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܦܝܠܝܦܘܣ ܒܬܪ ܀ ܦ[ܛܘܠܐ]ܡܐܘܣ ܝ ܕܝܢ ܒܪܗ̇ ܕܐܪܣܝ ܇ ܢܘܐܝ ܘܕܠܐܓܘܣ ܂ ܡܢ
AbbaIs:Ascet XX ¹⁴ܐܣܝܙܐ̈ ¹³ X ܕܚܣܡܝܢ ܘܦܓܥܝܢ ܒܗ̇ ܇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܬܪ ܇ ³ܡܛܠ ܕܐܘܠܨܢܐ ܣܓܝܐܐ ⁴ܐܝܬ ܠܗ̇ ⁵ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܝ ܢܐܢܠܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ Xܢ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܆ ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܡ̇ܪ ܇ ܒܬܪ ܠܗ̇ܝ Xܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܢܐܡܪܝܘܗܝ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
Chron1234 ܐܪܒܥܝܢ ܫܝܢ̈ ܕܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ ܀ ܓܒܪܐ ܠܡ ܚܕ ܡܢ ܗܕܝܘܛܐ̈ ܒܬܪ ܠܬܝܒܘܬܐ ܕܢܬܦܢܘܢ ܂ ܒܝ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܐܣܬܥܪܘ ܠܥܝܢܝܗܘܢ̈
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܗ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܐܢܫܘܬܗ ܃ ܕܐܬܝܗܒ ܠܝ ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܂ ܙ ܇ Xܝ X ܒܬܪ ܠܗ ܠܡ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܝ ܟܠ ܫܡܗܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܢ
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܠܟ ܘܐܫܬ̇ܠܛ ܃ ܘܐ ܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܕܚ̣ܙܐ ܓ̇ܙ̈ ܐ ܒܬܪ ܬܟܣ̣ܘܗܝ ܡܢ ܝ · ܡ̇ܘܗܒܬܐ̈ ܫܦ̣ܝܥܬܐ̈ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܂
SevAnt:CathHom ܡܦܩܬܐ ܕܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܢܩ̣ܦܬ ܇ ܠܛܢܐ ܗ̇ܘ ܕܪ̣ܕܝܐ ܇ ܘܠܚܝܐ̈ ܒܬܪ . ²⁸ܫܒܪܘܬܐ ܓܝܕ̇ ܬܪܒܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܩܘܡܬܐ̈ ܆ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܫܝܓ ܗܝܕܝܢ ܐܣܝܗ ܃ ܗܕܐ ܣ̇ܥܪ ܗܘ̣ܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܆ ܝ ܐܝܟ ܒܬܪ ܟܕ ܩܪܝܒ ܠܗ ܐܚܠܡܗ ܇ ܐܠܐ ܦ̣ܩܕ ܠܗ ܕܢܐܙܠ ܘܢܫܝܓ ܆ ܘܡ̣ܢ
IsaacAnt:memHom ܫܘܦܪܟ : ܕܡܢ ܐܕܡܬܐ ܡܫܟܚ ܠܟ . ‏ ‏ܘܝܐܝܘܬܟ ܟܠܗ̇ ܥܘܦܝܐ ܒܬܪ ‏ ‏ܦܐܝܘܬܟ ܐܢ ܡܬܥܩܒܐ : ܡܢ ܢܦܬܐ ܫܘܚ ܨܘܪܬܟ̈ ܀ ܐܢ ܥܠ ܐܢܫ
Cyr:Epist ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܪܫܝܢ ܚܢܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܒܬܪ ܠܗ̇ ܠܚܕܝܘܬܐ̣ ܕܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗ̣ܘܬ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܐܟܪܙ ܠܢ ܘܐ̇ܡ̣ܪ ܕܗܘܝܘ ܫܪܪܐ ܂ ܘܬܘܒ ܒܝܕ ܚܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ̇ ܂ ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܂ · X · ܥܠ ܕܐܦ ܡܢ
BarṢal:LuqArabs ܕܐܬܐ ܠܗܘܢ ܝܕܥܘܬܐ . ܘܠܐ ܐܬܦܩܕܘ ܠܗܘܢ ܕܢܦܠܚܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܒܬܪ ܡܫܪܪܢܝܬܐ . ( X ) ܘܠܐ ܐܬܦܠܓܘ ܩܪܝܝ̈ ܟܬܒܐ̈ . ܐܠܐ ܡܢ
P:5Macc [AB] ܓܝܪ ܕܫܢܝ ܛܛܘܣ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܬܓܪܝܘ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܘܩܕܗ . ܗܘܬ ܕܝܢ ܥܠܬܐ ܕܝܩܕܢܗ ܡܢ ܓܘ ܣܢܐܘܗܝ̈ .
ThdrMops:ComGospJohn ܕܪܡ̣ܙ ܕܠܐ ܡܕܡ 0ܝ ܡܣܬܟܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܬܠܡܝ̈ ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܚܡܪܐ ܝܬܝܒ ܗܘ̣ܐ ܕܢܫܪܪ ·XXXܝ · ܡܠܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܆ ܘܡ̣ܢ