simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܥܘܢܕܢܗ ܕܝܫܘܥܝܗܒ ܘܚ̣ܝܐ ܒܩܬܘܠܝܩܘܬܐ 3ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܥܠܝ ܒܪ ܐܒܘܛܠܒ ܓܘܪܓܝܣ ܂ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡ ܬ ܐ ܐܬܚܪܪ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܟܠܗ ܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܩܕܡ ܚܫܐ ܡ̇ܢ ܘܨܠܝܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܒܕܐ ܃
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܇ ܘܢ̇ܨܐ ܐܢܬ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܟܝܢܐ̇ ܒܬܪ ܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܩ̇ܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ
JnEph:EccHist ܦܦܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܐ̇ܙܠܝܢ ܚܢܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܒܝ̣ܫܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗ ܒܬܪ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢܢ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܡܫܬ̣ܘ ܢ ܚܢܢ ܕܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܆ ܝ
JacSer:memWomJesusMet ܩܠܝܠ ܀ ܚܪ ܗܘܐ ܥܪܝܡܐ ܐܝܟ ܕܐܬܦܫܛܬ ܗܝ ܡܢ ܟܐܒܐ̈ : ܗܟܢ ܒܬܪ ܝܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗܘ ܫܘܪܝܐ ܪܒܐ ܕܗܘܐ : ܥܠ ܫܘܠܡܐ ܬܡܝܗܐ ܕܣܡܟ
ChronMin ܗܕܐ ܡ̇ܡܠܟ ܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ ܫܝܢ̈ ܂ ܡ ܂ ܂ ܗܢܐ ܩܛܠ ܠܙܟܪܝܐ ܒܬܪ ܝܘܝܕܥ ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܡܬܢܒܐ ܕܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܥܬܠܝܐ̣ ܂ ܐܠܝܫܥ ܀
CaveTreas ܕܩܝ̣X Xܢ ܟܘܪܗܢܗ ܩܘܝ ܐܪܒܝܝXܐ̈ ܫܢܝܢ̈ . ܘܐܢ . X ܠܝX ܒܬܪ ܕܝXܘܕܐ . X X11ܘܗܕܐ ܗܘܢ ܟܪܘܢܗ ܕܚܝܩܝܐ . XX X1ܘܡ̣ܢ
SevAnt:CathHom ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܕܡ ܘܝ̣ܠܝܕܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܇ ܠܬܚܬ ܐ . ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ ܥ̇ܒܕܐ ܠܢ ܆ ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܙܘܘܓܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܥܒܕ ܒܘܚܪܢܗܘܢ ܒܡܝܐ̈ ܆ ܠܗܢܘܢ ܕܟܕ ܒܪܝܟܝܢ ܥܠ ܒܬܪ ܩܢܝܛܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܆ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܒܩܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܢܣ̣ܒ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܠܡ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܒܬܪ ܠܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐܝܟ ܡܠܦܢܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐܐܡܐ ܒܬܪ ܥܡ̣ܪ ܪ̈ ܢ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܡܢ
CaveTreas ܡܘܬܟ ²ܦܩܕ ܠܫܝܡ ܒܘܟܪܟ X ³ܘܐܡܪ ܠܗX ܕܢܘܒܠ ⁵ܢܣܩܝܘܗܝ ܒܬܪ ܩܘܪܒܢܐ̈ Xܣܝܡ ܐܢܘܢ ¹ܒܡܕܢܚܝܗ̇ ² ܕܩܒܘܬܐ . ( 22 ) ܘܡ̣ܢ
JnEph:EccHist ܟܠ ܟܡܐ ܕܗ̇ܘܝܢ ܗܘܘ ܂ ܟܕ ܙܒܢ̤ܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܒܥܝ̣ܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܒܬܪܗ̣ ܘܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܡܬ̇ܚܫܚ ܗܘܐ ܂ ܘܫܪܟܐ ܒܬܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܘܬܗ ܃ ܐܠܘX ܐܢܫܐܝܬ ܡܩܒܠ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܠܡܘܬܐ̣ ܂ ܐܢܢܩܐ ܕܐܦ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܂ ܠܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܥܬܝܕ ܗܘ̣ܐ ܠܡܐܙܠ ܆
Chron1234 ܕܐܬܬܚܪܡ ܡܢ ܩܘܪܝܩܘܣ ܘܡܪܩܘܣ ܘܥܩܘܒ ܦܐܛܪܝܪ ܘܣܘܢܕܘܣ ܒܬܪ ܪܬܐ ܐܥܠܘܗܝ ܠܥܕܬܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܘܐܟܪܙܘܗܝ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܂
Chrys:ComJohn1 ܕܠܗܢܐ ܟܠܗ ܪܘܡܐ ܥܠܝܟ : ܐܫܟܚ ܪܥܠ . Xܡ ܡܣܝܟܐ ܚܘܪܗ ܒܬܪ ܘܪܝܫܐ̈ ܘܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܒܪܗ ܠܪܥܝܢܟ . 9ܘܕܠܡܐ ܟܝ ܡܢ
JnDalya:Epist ܗܢܐ ܫܘ̣ܚܠܦܐ ܆ X²ܗ̇ܘܐ ܫܘ̣ܚܠܦܐ ܐܚܪܢܐ ܕܒܐܓܪܬܐ ܠܐ ܒܬܪ ⁴¹ܠܐܒܐ ܐܪܣܢܝܘܣ XX ܒܗܢܐ ܫܘ̣ܚܠܦܐ ܀ 15ܬܘܒ ܡܢ
JacSer:Epist ܡܘܠܕܗ̇ ܂ ܘܠܐ ܡܣ̇ܬܟܠܝܢ ܒܓܠܝܢܐ ܕܚܙܩܝܐܝܠ ܂ ܒܬܪ ܠܫܘܠܡܗ̇ ܂ ܐܡܪ ܢ ܓܝܪ̣ ܂ ܕܠܐ ܩ̣ܘܝܬ ܡܪܝܡ ܒܒܬܘܠܝܗ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܬܐ̣ ܂ ܠ̇ܒܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ̣̇ ܘܫ̇ܩܠܝܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܬܪ ܘܠܡܚܣܢ ܡܫܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܂ ܐܢܫܐ̈ ܡܣܟܢܐ̈ ܕܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ
Chron1234 ܕܐܫܬܕܝ ܦܝܠܠܝܦܩܘܣ ܂ ܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ ܪܘܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܐܢܣܛܐܣܝܘܣ ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫܝ̈ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܀ ܘܡܢ