simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܣܥ̣ܪܘ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܇ ܕܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܡ̇ܥܠ ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܩܕܝܫܬܐ
BarEbr:CandSanc ܘܐܦܢ ܬ̇ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܝܬܝ ܥܘܗܕܢܗ ܕܦܪܪ̣ܝܣܐ
IšoMerv:ComOT ܕܝܥܢܐ̈ . ܕܢܬܝܦ ܒܬܪ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ
Basil:SyrHex ܕܢܗܘܝܢ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܣܠܩܢ ܥܠ ܒܠܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . XX ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܟܠܗ ܡܐܡܪܐ ܐܠ̣ܦ
Chron1234 ܫܝܢܐ ܂ ܘܟܕ ܒܬܪ ܬܫܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܠܘܩܐ .
Ath:ExposPs ܘܗ̇ ܬܘܒ ܕܚܡܫܝܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܝܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts [XX]ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܓܐܪܐ ܗܢܐ ܫܢܝܢܐ
SevAnt:CathHom ܕܐܠܗܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܆ ܒ̣ܢܐ
BarṢal:ComGosp ܫܒܛܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܦܘܝܐ ܕܡܢ ܒܒܠ
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܫܪܐ ܛܒܥܐ̈ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܀ 5ܘܫܡܠܝ
SermHolyWeek ܦܨܚܐ ܐܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܒܬܪ ܕܢܦܩ ܠܗ ܥܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܫܘܚܠܦܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬ ܐ ܪܝܢ̈
SynWestSyr ܕܡܥܒܕ ܒܐܚܪܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܐ ܕܝܠܝ ܕܢܫܚܠܦܝܘܗܝ
DidascApost ܫܦܝܪܐ ܇ ܘܐܙܠܝܢ ܒܬܪ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܇ ܥܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܝܕܥ ܟܝܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܚܘܫܒܐ ܢܟܦܐ ܕܡܬ̇ܬܝܬܐ ܒܬܪ ܟܢ ܇ ܢܕ̣ܚܩܝܗ̇
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ