simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܕܡܝ̣ܬ ܇ ܕܠܐ ܬܪܓܫ ܡܕܝܢܬܐ ܘܬܪܬܚ ܒܛܢ̣ܢܐ ܇ ܒܬܪ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܕܐܝܢܐ ܦܘ̇ܪܣܐ ܣܥ̣ܪܘ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ XXX ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܡܪܝܐ ܒܬܪ · ܗ̣ܘ ܝ ܬܚܘܡܐ ܬܗ ܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܚܕܬܬ ܇ ܡ̇ܥܠ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܐܝܬܝ ܥܘܗܕܢܗ ܕܦܪܪ̣ܝܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܒܬܪ ܚܕܢܐܝܬ . ܐܢܫܐ̈ ܠܡ ܐܡܪ ܕܢܥܒܕ ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ . ܘܐܦܢ ܬ̇ܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܚܘܫܒܐ ܫܪܝܚܐ ܕܢܬܝܦ ܒܬܪ ܐܢܬܬܐ . X ܒܬܪ ܟܕ ܡܘܕܥ ܒܗܕܐ ܆ ܥܠ ܠܗܝܩܘܬܐ ܕܨܒܝܢܗܘܢ ܕܝܥܢܐ̈ . ܕܢܬܝܦ
Basil:SyrHex ܕܣܠܩܢ ܥܠ ܒܠܢ . ܘܨܝܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܥܒܕܗܝܢ ܒܡܕܥܢ . ܟܢ ܒܬܪ ܚܢܢ ܕܢܣܒ ܥܠܝܗܝܢ ܛܘܦܣܐ ܕܐܝܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܗܘܝܢ . ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܟܠܗ ܡܐܡܪܐ ܐܠ̣ܦ ¹ܠܢ ܥܠ ܚܘܒܐ ܘܥܠ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܡܢܗddܢ ܒܬܪ ܠܡܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܐܦ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ . XX ܡܢ
Chron1234 ܬܫܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܆ ܐܫܬܦܝܬ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܩܫܝܬܐ ܒܬܪ ܕܡܕܥܟܢ̈ ܠܚܡܬܐ ܆ ܘܡܠܝܢ̈ ܠܒܘܬܗܘܢ̈ ܫܝܢܐ ܂ ܘܟܕ
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ ܠܘܩܐ . ܕܡܚܕܐ ܕܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ : ܥܠ ܨܝܕ ܐܢܫ ܡܢ ܪܫܐ̈ ܒܬܪ ܦܫܝܩܐ ܗ̣ܝ ܕܡܢܗܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܢܐܠܦ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ
Ath:ExposPs ܗ̇ܘ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܘ ܘܫܬܐ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܕ̇ ܘܗܕܐ ܐܦ ܥܠ ܒܬܪ ܚܛܝܬܗ . ܐܡܬܝ ܕܥܠ ܠܘܬ ܒܬܫܒܥ ܐܡܝܕ̇ ܘܗ̇ ܬܘܒ ܕܚܡܫܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܓܐܪܐ ܗܢܐ ܫܢܝܢܐ ܩܒ̣ܥ ܗܘܐ ܒܗ ܡܪܢ ܒܣܛܢܐ ܇ ܘܠܣܒܪܗ ܒܬܪ ܕܗ̇ܦܟ ܒܚܘܒܬܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܕܒܥܠܕܪܗ . X [XX]ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܆ ܒ̣ܢܐ ܡ̇ܢ ܡܕܒܚܐ̇ ܡܢ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܟܐܦܐ̈ ܆ ܚ̣ܦܪ ܒܬܪ ܡ̣ܚܝܠܘܬܐ ܘܕ ܓܠܘܬܐ ܕܛܘܥܝܝ ܆ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ . ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܦܘܝܐ ܕܡܢ ܒܒܠ ܂ ܒܥܝܕܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܬܪ ܐ ܥܠ ܥܝܕܐ̈ ܢܡܘܣܝܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܣܪܐ̈ ܫܒܛܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܝܠܕܐ ܀ 5ܘܫܡܠܝ ܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܦܪܘܩܝܬܐ ܘܩܥܐ ܘܐܡܪ ܒܬܪ ܘܕܢܚ ܡܢܗ̇ ܕܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܘܠܐ ܫܪܐ ܛܒܥܐ̈ ܕܒܬܘܠܘܬܐ
SermHolyWeek ܕܢܦܩ ܠܗ ܥܡܐ ܗ̇ܘ ܦܨܚܐ ܕܒܚܗ ܐܡܪܐ ܗܘ ܘܕܒܚܢ ܗܘܝܘ ܪܥ̇ܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܦܘܪܩܢ ܥܡܐ XX 5ܘܗܢ ܦܨܚܐ ܐܥܠ ܥܡܡܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܪܝܢ̈ ܘܠܐ̇ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ 0ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܃ ܕܩܕܡ ܚܕܝܘܬ ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܚܠܦܐ ܂ ܡܢ
SynWestSyr ܥܘܢܕܢܐ ܕܝܠܝ ܕܢܫܚܠܦܝܘܗܝ . ܐܘ̇ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܢܥܒܕ ܒܬܪ ܟܠܡܐ ܕܒܥܡܘܪܐ̈ ܩܝܡ . ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܡܥܒܕ ܒܐܚܪܝܢ ܡܢ
DidascApost ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܇ ܥܡܐ ܕܡܪܓܙ ܩܕܡܝ . ܚ̣ܙܘ ܗܟܝܠ ܕܐܪܓܙ ܥܡܐ ܒܬܪ ܇ ܘܥܨܝܢ ܘܡܗܠܟܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܇ ܘܐܙܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠܬܢ ܒܬܪ ܓܘܕܦܘܗܝ̈ ܕܢܣܛܪܝܘܣ ܚܕ ܓܝܪ ܡܢ ܟܕܘ ܡܬܝܕܥ ܟܝܢܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܟܢ ܇ ܢܕ̣ܚܩܝܗ̇ ܠܗܢܐ ܇ ܘܠܐ ܢܐܬܐ ܣܟ ܠܘܬ ܣܥܘܪܘܬܐ . ܐ̇ ܒܬܪ ܒ̣ܝܫܐ ܘܕܠܘܬ ܪܓܬܐ ܚ̇ܐܪ ܇ ܕܒܝܕ ܚܘܫܒܐ ܢܟܦܐ ܕܡܬ̇ܬܝܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܆ XX ܬܪܢ̈ ܟܝܢܐ̣̈ ܠܘ ܒܡܕܡ ܒܨܝܪ ܢܘܕܘ ܒܬܪ ܘܒܫܘܝ̣ܘܬ ܫܡܐ ܘܒܫܘ̣ ܘܬ ܨܒܝܢܐ ܐܣ̇ܪܝܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢ