simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComMattLuke ܒܬܘܠܬܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܠܕܬ ܆ ܐܢ
SevAnt:LuqGramm ܢ̇ܦܠܓ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬ ܐ ܇
ChronMin ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ
Babai:BookUnion ܕܡܪܢ ܕܡܢ ܝ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܢܙܕܗܐ ܘܢܬܚܘܐ
SevAnt:CathHom ܚܕܝ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܒܬܪ ܚ̣ܡܪܐ ܗ̇ܘ ܛ̇ܒܐ
P:Kings [AB] ܕܠܡܐ ܢܣܛܝܢ̈ ܠܒܟܘܢ ܒܬܪ ܐܠܗܝܗܝܢ̈ . ܒܗܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐ̣ܡܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ
JnEph:ActsEastSaints ܘܗܟܢܐ ܫܠ̇ܡ ܘܐܦ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ̣ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦܫܐ ܒܓܘ ܦܓܪܐ ܒܬܪ ܫܘܡܠܝܐ ܕܓܒܝܠܬܗ̇⁵ ܥܕܡܐ
Chron1234 ܡܪܘܢ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܡܢܝܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܘܗܘ
ThdrMops:ComGospJohn ·X ܗܟܝܠ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܥܠܝ ܠ ܠܗܝܢ
EliaNis:Chron ܝܪܚܐ ܕܣܘܪܝܝܐ̈ ܃ ܒܬܪ ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܒܬܪܬܝܢ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܫܠܝܚܐ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܩܒܠܘ ܪܘܚܐ ܠܐܚܪܢܐ̈
P:Ezek [AB] ܥܠ ܕܛܥܝܬܝܢܝ ܘܐܫܬܕܝܬܝ ܒܬܪ ܕܚܠܬܟܝ̈ : ܘܐܦ
SevAnt:madHym ܣܪܝXܐܝܬ . ܠܐ̇ ܒܬܪ ܥܒ . .
SevAnt:LuqGramm ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܒܪܢ-ܫܢܘܬܐ ܡܢ ܗ̇ܝ
Ath:Inc ܢܡ̣ܘܬ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̣ܪ . ܐܠܐ
ChalcedWrit ܟܝܢܝܢ̈ ܕܐܬܚܝܕܘ ܐܘ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . ܝ
SevAnt:LuqGramm ܟܬ̣ܒ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟ
Eph:memHom ܗܕܡܝܟܝ̈ ܡܐ ܢܕܝܕܝܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ XX 5ܗܕܡܐ̈