simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܘ ܒܬܪ ܥܘܗܕܢ ⁸⁰ܒܪܝܬܗ ܡܬܛ̇ܟ̣ܣ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܡܠܘܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܝX ܡܠܦܢܘܬܐ̈ ܘܦܘܩܕܐ̈
P:4Macc [AB] ܠܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܠܬܗ̇ ܕܡܠܬܢ ܢܘܕܥ
JnTella:ProfessFaith ܕܐܪܡܠܬܐ ܘܠܠܥܙܪ ܡܢ ܒܬܪ ܩܒܘܪܬܗ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܥܠ ܫܠܝܚܐ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܣ̣ܠܩ ܡܪܢ ܠܫܡܝܐ
SevAnt:Epist ܕܐXܪܝܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܙܠܢ̈
SevAnt:Epist ܐܬܚ̇ܝܒ ܒܡܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܥܒ̣ܪ ܦܘ-ܩܕܢܐ :
P:Cor [AB] ܗܟܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܫܡܘ ܆ ܐܦ
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܨܝܪܬܐ ܡܝܬܝܢ ܠܗ̇ ܒܬܪ ܒܪܐ . ܐܢ
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܫܪܐ ܛܒܥܐ̈ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܀ 5ܘܫܡܠܝ
SevAnt:CathHom ܪܡܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܡܘܕܥ
JacSer:memProphElij 290 ܥܠ ܕܐܙܠܬܘܢ ܒܬܪ ܒܥܠܐ ܘܪܚܡܬ݁ܘܢܝܗܝ ܘܗܫܐ
sugDeath&Satan ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟܟ ܟܢ ܗܘ
P:Judg [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܝܫܘܥ ܒܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܦܪܘܩܢ ܆
JnDalya:Epist 1 . ܡܢ ܒܬܪ ܡܐܬܝܬܝ ܕܡܢ ܠܘܬܟ
JacSer:memElishNaamGehaz ܡܠܝ ܪܗܛ ܓܢܒܐ ܒܬܪ ܢܥܡܢ ܟܕ ܐܡܪ
P:Rom [AB] ܕܠܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܟܐܢܘܬܐ ܆ ܐܕܪܟܘ
EliaNis:Chron ܂ ܬ ܡܕܝܢܬܐ ܒܬܪ ܕܚ̇ܠܨ ܡܐܢܐ̈ ܘܢܢܫܠܬܐ̈
P:1Chr [AB] ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܡܝܬ