simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GeorgArabs:HomMarSevAnt ⁴X⁸ܣܘܢܕܘܣ X90ܘܫܕܪܘXX ⁴ܓܒܪܐ̈ ܒܬܪ ܓܒܝܐ ܕܢܐܬܐ ܒܥܓܠ
P:TweProph [AB] : ܘܐܡܪܬ ܐܙܠ ܒܬܪ ܪܚܡܝ̈ : ܝܗܒܝ̈
AntiTriThWrit ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡ̇ܝܢܢ .
BarKoni:Schol ܕܢܒܘ ܂ ܡܢܝ ܒܬܪ ܕܪܐ ܕܝܢ ܛܥܘ
Ps-Zach:EccHist ܕܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܘܐܬܢܣܝܣ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܦܠܕ
P:5Macc [AB] ܥܠܝܗܘܢ ܘܟܦܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܥܡܐ ܐܦ ܠܗܘܢ
Pall:LausHist ¹0ܘܪܪ . ܦ ܒܬܪ ܛܠܠܐ . ¹¹ܒܦܓܪܗ
SilwQard:ScholUrmApp . ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܐܡܪ ܝܕܝܥܐ :
P:ApocBar [AB] ܗܟܝܠ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܐܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܪܚܡܝ̈ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܝ ܐ̇ܬܝܢ ܐܩܢܝܬ
GanBus 20ܒܣܕܪܐ ܕܘ̇ܠܐ ܇ ܒܬܪ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܐܝܬܝ
Ps-Ath:Virg ܒܣܡܢܝܟܝ̈ ܢܪܗܛ . ܒܬܪ ܐܣܛܕܝܘܢ ܟܠܝܠܐ ܪܒܐ
SynOr ܙܟܝܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܘܠܐ ܡܬܗܦܟܐ ܗܝ ܒܬܪ ܗܝ ܘܠܐ ܕܡܬܦܢܝܢ̈
ApocPs-Meth ܬܪܝܗܘܢ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ 10 ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈
Sahd:BookPerf ܕܠܠܝܐ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚ̣ܝ ܠܐܘܛܘܟܣ ܕܢܦ̣ܠ
P:1Macc [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܛܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ
JacSer:memLord'sPrayer ܢܦܩܘ ܐܝܟ ܒܪܩܐ̈ ܒܬܪ ܠܠܝܐ ܕܚܦܝ ܠܐܪܥܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܠܗܐ ܐܟܡܐ ܕܟܬܝܒ ܒܬܪ ܕܪܘܗܝ̈ ܕܝܚܝܕܝܐ ܗܘܬ݀
JacSer:memProphElij 290 ܥܠ ܕܐܙܠܬܘܢ ܒܬܪ ܒܥܠܐ ܘܪܚܡܬ݁ܘܢܝܗܝ ܘܗܫܐ