simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܟܗܢܐ ܠܐ ܥܕܝܠܐ ܒܬܪ ܙܟܪܝܐ ܀ ܬܪܗܘܢ̈
Sahd:BookPerf ܒܗ̇ : ܠܡ̇ܣܛܐ ܒܬܪ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܇ ܗܢܘ
P:Jer [AB] ܡܢܝ : ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܠܐ ܡܕܡ :
P:Ezek [AB] ܒ ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ :
IšoMerv:ComOT ܒܗܕܐ ܟܢ ܫܕܪܬ ܒܬܪ ܥܒܪܝܬܐ . [10]ܩܪܬܗ
CaveTreas ܠܟ . ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܠܝܐ ܕܙܒ̣ܢܐ̈ .
P:3Macc [AB] ܘܟܕ ܪܕܦ ܒܬܪ ܥܡܟ ܒܪܟܫܐ̈ ܘܒܡܪܟܒܬܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܟܕ ܒܦܘܫܩܐ ܟܠܗ ܒܬܪ ܦܘܫܩܐ ܣܘܥܪܢܝܐ 2
SynWestSyr ܫܪܝܐ ܕܦܣܟܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܒܬܐ XXX ⁴⁷
P:Num [AB] ܘܚܡܫܝܢ ܠܚܝܠܗܘܢ . ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ̈ ܗܘܘ ܫܩܠܝܢ
Eph:madChurch ܠܗ̇ ܓܝܪ ܫܒܪܘܬܐ ܒܬܪ ܗܕܐ̣ ܕܐܠܗܐ ܗܘ
P:Sam [AB] ܘܩܡܬ ܚܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܥܣܬ ܒܫܝܠܘ :
ChalcedWrit ܗܟܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܩܘܝ ܗܢܐ
P:ProvQohSong [AB] ܠܚܡܐ . ܘܕܪܗܛ ܒܬܪ ܣܪܝܩܘܬܐ : ܚܣܝܪ