simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܂ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܢܦ̣ܩ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܡܠܘܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܝX ܡܠܦܢܘܬܐ̈ ܘܦܘܩܕܐ̈
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܒܡܪܬܝܢܘܬܐ ܇ ܒܬܪ ܫܝܐ ܪܗ̣ܛܘ ܥܡ
IšoMerv:ComPs ܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ ܇ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܝܘܝܕܥ ܐܫܬܪܓܠ
GanBus 20ܒܣܕܪܐ ܕܘ̇ܠܐ ܇ ܒܬܪ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܐܝܬܝ
DadQaṭ:ComAscet ²ܘܠܐ ܐܢܫ ܐ̇ܙܠ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܘܪܢ̇ܐ ܒܡܙܘܢܐ
P:TweProph [AB] : ܘܐܡܪܬ ܐܙܠ ܒܬܪ ܪܚܡܝ̈ : ܝܗܒܝ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܫܕܪ ܐܝܟ ܐܝܙܓܕܐ ܒܬܪ ܥܡܡܐ̈ : ܕܢܐܬܘܢ
JacSer:memJudgSolom ܕܠܘ ܒܪܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܝ ܗܝ
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܡܠܝܐ̣ ܂ ܝ-
BarEbr:Ethic ⁴⁸ܗ̇ܘܝܐ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܐܪܝܟܘܬ ܥܡܠܐ ܥܛܠܐ
JacSer:memElijFireDown ܕܐܬܪܒܝ ܗܟܢ ܐܡܠܟ ܒܬܪ ܐܒܘܗܝ ܘܒܥܩܒܬܗ̈ ܪܕܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܡܢ ܪܗܛ ܐܢܬ ܒܬܪ ܥܘܬܪܐ ܕܠܐ ܡܬܩܕܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܦܘܟܝ ܐܦ ܐܢܬܝ ܒܬܪ ܝܒܡܬܟܝ .
ComGenExod ܒܗ̇ܝ ܕܢܘܗ̇X ܐܬܒܪܝ ܒܬܪ ܚܫܘܟܐ . ܘܙܪܥܐ̈
Eph:madAbrKid&JulSaba ܐܦ ܗ̣ܘ ܐܬܢܨܚ ܒܬܪ ܕܐܬܩܕܫ ܢܢ 4ܢܫܒܬ
Basil:SyrHex . ܗܝܕܝܢ ܐܬܬ ܒܬܪ ܗܕܐ . ܗ̇ܝ
BarṢal:ComGosp ܕܚ̇ܐ ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܐ ܕܠܐ ܠܚܡܐ
Chron1234 ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘẌ ܒܥܘܡܪܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ·ܝX ܕܦܐܛܪܝܪܟܐ
JacSer:memLord'sPrayer ܢܦܩܘ ܐܝܟ ܒܪܩܐ̈ ܒܬܪ ܠܠܝܐ ܕܚܦܝ ܠܐܪܥܐ