simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܕܦܘܠܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܢܣ̣ܝܘܢܗ ܘܥ̣ܪܘܩܝܗ ܂
P:Josh [AB] . ܘܐܢܐ ܫܡܠܝܬ ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ .
SevAnt:LuqJul ܡܝܘܬܘܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܫܘܡܠܝܗ ܕܡܘܬܐ .
BarṢal:ComGosp ܫܪܝܪܐܝܬ ܩ̣ܡ ܘܐܬܢܚܡ ܒܬܪ ܕܒ̣ܠܝ ܂ ܘܐܬ̣ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܘ̣ܐ ܠܗ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܗܒܝܠ̣ ܕܩܛܠܗ
BarEbr:CandSanc ¹¹ܓܒܪܐ ܐܪܣܝܘܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܬܪܬܝܢ̈
JnDara:OnOfferings ܕܗ̣ܘ ܦܪܣܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܨܝܐ ܡܬܦܬܚ ܗܢܘ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ
BarKoni:Schol ܒܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܐܘ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܐܢܝܢ̈ . 4ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ . ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem . ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܣܠܩ : ¹⁸ܘܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܡܦ̣ܠܓ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ
SevAnt:LuqJul ܒܛܠܬ . ⁴ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܫܪܝܗ ܕܡܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܝܕܥ ܟܝܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܣܘܟܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܫܟܚܗ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܡ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܠ
BarṢal:ComGosp Xܝ ܕܣ̇ܦܪܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡ̇ܠܠ ܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ
Ath:Treatises ܒܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ . ܕܡܢ ܒܬܪ X ܕܐܬܬܕܝܢ ܡܪܢ
SynOr ܐܝܬ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܣ̇ܥܪܝܢ ܥܕܬܐ̈ ܘܕܝܪܬܐ̈
IšoMerv:ComOT : ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܛܠܗ Xܕܓܕܠܝܐ ܥܪܩܘ