simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܠܩܝܛܘܢܐ ܕܬܚܣܢܝܘܗܝ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܚܕܬܗ ܒܠܒܘܫܗ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܫܝܚܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܟܠܚܕ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܡ̇ܦܠܓܘ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬ ܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܘܠܒܝܫܬܐ̈ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܝܡܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ
SynOr ܕܡܕܢܚܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܝܥܩܘܒ ܦܛܪܝܪܟܐ
PhiloxMab:Disc ܐܦ ܚܢܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܡܣܪܩܘܬܐ
P:Luke [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆
SynWestSyr . ܘܠܐ ܢܐܙܠ ܒܬܪ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܐܢܫ ܐܢܫ
PhiloxMab:Disc ܐܢܬ ܐܬܩܪܝܬ ܘܢܦܩܬ ܒܬܪ ܐܠܗܐ . ܘܐܝܟܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܬܘܒ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬ ܐ ܂
AbbaIs:Ascet X ¹ ܘܐ̇ܙܠ ܒܬܪ ܡܪܗ ²ܘܠܐ ܡܫܢܐ
P:Jer [AB] : ܘܠܐ ܬܐܙܠܘܢ ܒܬܪ ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܠܡܦܠܚ
IšoMerv:ComOT ܕܝܥܢܐ̈ . ܕܢܬܝܦ ܒܬܪ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ
ChalcedWrit ܗܟܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܩܘܝ ܗܢܐ
BarḤadbš:Acts ܒܝܕ ܒܪܐ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܨܒ̣ܘ ܕܐܦ
SevAnt:LuqJul ܡܕܒܪܢܐܝܬ . ⁸ܘܡܢ ܒܬܪ X ܕܩܡ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܟܝܢܐ̇ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܝܟ ܕܒܬܚܘܝܬܐ ܟ̣ܢܝܗ
ActsMarMaʿIn . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܚܝܠܐ̈ ܕܠܐ
P:ProvQohSong [AB] ܠܚܡܐ . ܘܕܪܗܛ ܒܬܪ ܣܪܝܩܘܬܐ : ܚܣܝܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܛܪܝܪܟܐ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܝ̣ܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ