simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܐܚܕܬܗ ܒܠܒܘܫܗ ܇ ܘܐܪܦܝܗ ܒܐܝܕܗ̇ ܘܥܪܩ ܠܫܘܩܐ . ܒܬܪ ܡܬܛܦܝܣ ܠܗ̇ . ܐܥܠܬܗ ܒܚܟܡܐ ⁰ ܠܩܝܛܘܢܐ ܕܬܚܣܢܝܘܗܝ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܕܝܘܬܐ ܟܠܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܒܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܕܠܐ ܒܨܝܪܘܬܐ ܪܕܐ . ܒܬܪ ܕܢܬܪܥܐ ܘܢܐܡܪ . ܟܕ ܡܦܠܓ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܇ ܠܘ ܠܦܘܬ ܗܢܐ ܦܘܪܫ ܂ ܐ ܙܒܢܝܐ ܐܡܝܪܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܚܕ ܒܪܘܟܒܐ ܂ ܝܝ ܡܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܫܠܝ ܡܢ ܕܠܡ̇ܦܠܓܘ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܩܝܡܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ²⁵ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܚܟܝܡ ܒܬܪ ܇ ܐܘ ܕܗ̇ܘܐ ܟܐܢܐܝܬ ܦܘܪܥܢܐ ܠܛܒܬܐ̈ ܘܠܒܝܫܬܐ̈ ܇ ܡܢ
SynOr ܥܘܢܕܢܗ ܕܝܥܩܘܒ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܗ̇ ܆ ܡܬܚܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܬܫܥ ܆ ܒܬܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܘܕܝܢܢ . ܕܟܕ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ : ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܡܣܪܩܘܬܐ ܇ ܥܠܢܢ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠ ܥܢܘܝܘܬܐ . ܒܬܪ ܫܘܪܝ ܐܘܪܚܐ ܕܕܘܒܪܗ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܘܫܦܝܪ ܐܦ ܚܢܢ ܡܢ
P:Luke [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܐܫܟܚܘܗܝ ܒܗܝܟܠܐ ܁ ܟܕ ܝܬܒ ܡܨܥܬ ܡܠܦܢܐ̈ ܒܬܪ . ܘܗܦܟܘ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܐܢܫ ܐܢܫ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܘ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܇ ܒܬܪ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܪܥܘܬܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܠܐ ܢܐܙܠ
PhiloxMab:Disc ܐܠܗܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܣܝܓ ܗܘܐ ܝܡܐ ܩܕܡ ܥܒܪܝܐ̈ ܆ ܘܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܕܐܝܟ ܥܡܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܐܦ ܐܢܬ ܐܬܩܪܝܬ ܘܢܦܩܬ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܂ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܇ ܟܕ ܥܒ̇ܪ ܗ̇ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܃ ܢܚܘܐ ܒܬܪ ܩܢܘܡܐ ܘܟܝܢܐ ܚܙܐ ܗܘ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒ̣ܣܪ ܂ ܘܠܘ ܬܘܒ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܪܗ ²ܘܠܐ ܡܫܢܐ ܡܢܗ̣ ܐܠܐ ³ܐܝܟܢܐ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ⁴ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܘܒܪܥܠܬܐ ܘܒܡܘܟܟܐ ܣܓܝܐܐ |ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܩ̇ܐܡ X ¹ ܘܐ̇ܙܠ
P:Jer [AB] ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܠܡܦܠܚ ܐܢܘܢ : ܘܬܒܘ ܒܐܪܥܐ ܕܝܗܒܬ ܠܟܘܢ ܒܬܪ ܓܒܪ ܡܢ ܐܘܪܚܗ ܒܝܫܬܐ : ܘܐܛܐܒܘ ܥܒܕܝܟܘܢ̈ : ܘܠܐ ܬܐܙܠܘܢ
IšoMerv:ComOT ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܚܘܫܒܐ ܫܪܝܚܐ ܕܢܬܝܦ ܒܬܪ ܐܢܬܬܐ . X ܒܬܪ ܟܕ ܡܘܕܥ ܒܗܕܐ ܆ ܥܠ ܠܗܝܩܘܬܐ ܕܨܒܝܢܗܘܢ ܕܝܥܢܐ̈ . ܕܢܬܝܦ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܩܘܝ ܗܢܐ ܒܣܪܐ ܒܣܪܐܐܦܢ ܗܘ̣ܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ : ܐܝܟ ܒܬܪ ܡܪܝܡ ܆ ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܘܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܐܝܢ : ܫܐܠ ܗܟܢܐ . ܡܢ
BarḤadbš:Acts ܩܠܝܠ ܨܒ̣ܘ ܕܐܦ ܠܕܪܫܐ ܢܩܪܘܢ ܠܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ . ܘܬܒܥܝܢ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܘܫܘܐ ܒܟܝܢܐ ܥܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ : ܐܠܐ ܥܒܝܕܐ ܗܘ ܒܝܕ ܒܪܐ .
SevAnt:LuqJul X ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܡܚܘܐ ܗ̣ܘܐ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܕܘܟܝܬܐ̈ ܒܬܪ . ⁷ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܬܐܘܡܐ ܟܕ ܠܐ ܗܝܡܢ ܛܒ ܡܕܒܪܢܐܝܬ . ⁸ܘܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܝܟ ܕܒܬܚܘܝܬܐ ܟ̣ܢܝܗ ܡܠܬܐ ܆ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܠܚܘܕ ܠܦܘܫܟܐ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܃ ܘܒ̣ܕܩ ܣܦܩܐܝܬ ܥܠ ܐܝܬܘܬܗ ܕܗܘ̇ ܟܝܢܐ̇ ܂ ܘܡ̣ܢ
ActsMarMaʿIn ܗܠܝܢ ܚܝܠܐ̈ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܦܘܡܐ ܕܢܡܠܠ ܐܢܘܢ ܆ ܐܚܕܘܗܝ ܒܬܪ ܠܚܡܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܢܘܢܐ̈ . ܣܒܥ ܐܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . 22 . ܘܡܢ
P:ProvQohSong [AB] ܣܪܝܩܘܬܐ : ܚܣܝܪ ܪܥܝܢܐ ܗܘ . ܪܐܓ ܥܘܠܐ ܠܡܥܒܕ ܒܝܫܬܐ . ܒܬܪ ܐܚܝܕܝܢ ܪܚܡܝܗܘܢ̈ . ܕܦܠܚ ܒܐܪܥܐ : ܢܣܒܥ ܠܚܡܐ . ܘܕܪܗܛ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܝܬ ܝ̣ܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܝ ܕܩܠܢܝܩܣ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܥܒܕ ܒܬܪ ܂ 2ܘܥ̣ܒܕ ܫܝܢܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܥܡ ܓܝܘܪܓܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܃ ܡܢ