simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܐܠܗܝܬܐ ܥܠܝܘ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܢܥ ܘܦܛܪܘܣ
ZachSch:ActsSev ܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܡܬܟܖܟܢܐ̈
ZachSch:ActsSev ܛܡܐܬܐ ܚܫܒܝܢ . ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܐܟܠܢܢ ܐܙܠܢܢ
sugAbel&Cain ܫܘܪܝܐ ܩܛܠܐ ܥܒܕܘ ܒܬܪ ܕܢܦܩ ܡܢ ܓܢܬܐ
sugDeath&Satan ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟܟ ܟܢ ܗܘ
sugGold&Wheat ܠܟ ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܒܬܪ ܡܪܗ ܚܛܬܐ ܐܘ