simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕܒܬܘܠܬܐ̣ ܂ ܘܢܦܩ ܒܬܪ ܥܩܒܗ ܕܫܒ̇ܝܐ ܂
Basil:SyrDeSpirSanc ܀ ⁴⁰² 55ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܦܪܩܢ ܘܐܫܬܘܙܒܢ
JnEph:EccHist ܕܒܚܪܬX Xܘܒ ܝXܢ ܒܬܪ ܟܘܠܘ ܢ ܝܣ̣ܝܘܢܘܝܝ̈
SevAnt:madHym ܣܪܝܘXX . ܕܡܢ ܒܬܪ ܓܒ̣ܝܬ ܐ ܘܛ̣ܟܣܐ
EliaNis:Chron ܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܆ ܒܬܪ ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܕܝܘܡܐ
BarBahl:SyrLex ܒܗܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܬܡܪܐ̈ ܒܬܪ ܕܢ̇ܬܪܝܢ ܬܡܪܐ̈ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܂ Xܠܐ ܕܝXܢ ܒܬܪ ܕܢܘXܝXܘ̣X ܠX ܢܝܝXܪܝ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܣ̇ܕܪܝܢܢ ܠܗܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܗ
ActsSlaveChrist ܢܦܩܬ ܠܗ ܢܦܫܝ ܒܬܪ ܚܓܐ ܗܘ ܘܐܫܬܒܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܢܩܪܘܒ ܠܩܛܠܗ ܂ ܒܬܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܫܠܡܗ
LiberGrad : ܘܟܕ ܪܗܛܘ ܒܬܪ ܚܘܒܐ ܘܡܛܝܘ ܠܓܡܝܪܘܬܐ
P:Ecclus [AB] ܘܐܦ ܗܘ ܫܠܡ ܒܬܪ ܐܠܗܐ .
Babai:BookUnion ܟܘܬܡܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܚܘܝ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈
SevAnt:CathHom ܗܪܘܡܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ²ܡܢ ܒܬܪ X ܫܒܬܐ ܆
Sahd:BookPerf ܡܥܕ ܗܘ ܓܝܪ ܒܬܪ ܢܝܚܐ ܕܣܒܥܘܬܗ ܇
JnEph:ActsEastSaints ܡܢܗ̇ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܐܬ̣ܟܪܗ ܗ̣ܘ
Chron1234 ܂ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠܬܝ ܒܬܪ ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ̈ ܐܘ
SynWestSyr ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܣܬܩܒܠܝܢ ܕܐܬ̇ܝܢ ܒܬܪ ܕܪܐ ܗܢܐ ܕܝܠܢ
PhiloxMab:Disc . ܘܐܝܬ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܠܕܘ ܘܚܙܘ ܢܘܗܪܐ
SynWestSyr ܕܙܝܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܬܩܕܫܚܪܦܝܢܢ ܠܗ