simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ ܘܠܐ ܐܬܪܡܝܘ ܗܘܘ ܠܚܢܦܘܬܗ . ܠܡܛܠܘܢ ܒܬܪ ܘܩܡܘ ܒܫܪܪܗܘܢܿ ܘܐܕܢܚܘ ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ
JulRom ܩܠܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ . ܘܬܦܠܘܢ ܒܚܪܒܐ ܒܐܪܥܐ ܒܬܪ ܘܐܬܗܦܟ ܗܘܐ ܘܐܡܼܪ ܠܚܝܠܘܬܗ̈ . ܚܙܘ ܠܡ ܕܠܡܐ ܬܫܬܪܓܠܘܢ
JulRom ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ . ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܛܝܒܘ ܢܫܦܥ ܒܬܪ ܡܢ ܐܒܗܝܢ̈ ܘܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܠܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܬܘܒ
JacSer:mem6DaysDay4 ܚܕ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܒܗ̇ ܀ ܒܗܠܝܢ ܪܗܛܐ̈ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܟܕܝܢܝܢ ܒܬܪ ܬܡܝܗܐ̈ ܕܟܠܝܘܡ ܡܬܟܪܟܝܢ ܒܗ̇ : 1400 ܒܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ ܕܚܕ
ZachSch:ActsSev ܪܚܡܬ ܥܡܠܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ܙܕܩ ܠܢ ܓܝܪ ܕܟܕ ܝܕܥܬܐ ܒܬܪ ܕܘܝܐ̈ . ܒܬܪܟܢ ܛܪ ܕܟܝܐ ܠܦܓܪܐ ܘܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܟܠܝܘܡ
ZachSch:ActsSev ܗܟܢ ܐܦ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܫܪܝ ܒܢܣܝܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܟܕ ܒܙܒܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܬܦܪܣܘ ܨܒܐ ܕܢܪܝܡ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܐܦ
JacSer:memProphElij ܕܦܩܕ ܘܟܠܐ ܡܛܪܐ ܡܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܘܐܡܪ ܡܠܬܐ ܘܠܐ ܢܚܬ ܛܐܠܐ ܥܠ ܒܬܪ ܢܒܝܐ ܘܬܡܝܗܬܐ̈ 960 ܘܟܠ ܢܨܚܢܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬܐ ܘܕܚܝܠܬܐ̈
JacSer:memElijAscendsHeav ܕܐܕܪܟ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܦܬܝܐ ܘܐܘܪܟܐ 290 ܒܬܪ ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܒܬܪ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܣܢܐ ܠܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܛܥܐ ܐܢܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ . ܘܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡܥܬܐ ܐܡ̇ܪ . ܐܠܗܐܝܬ ܓܝܪ ܗܘܬ . ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ ܢܚܘܘܢ ܠܝ ܡܢܐ ܐܢܫܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܥܣܪ
LiberGrad ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܓܪܐ : ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ : ܘܠܝܬ ܒܢ ܕܣܢܐ ܢܦܫܗ ܒܬܪ ܐܠܐ ܐܢ ܓܒܪܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܒܪܘܚ ܥܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܪܗܛܘ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܪܡܝܐ : ܕܠܐ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܠܢܒܝܐ̈ : ܐܦ ܡܢ ܚܘܒܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ . ܗܢܘܢ ܓܝܪ
JacSer:memEstabCreat ܚܕ ‏ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨܚܢܐ̈‏ ‏ܕܦܘܠܐ ܐܦܣܩܦܐ ܘܕܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܡܢ ܗܘ ܠܠܝܐ ܘܡܢ ܐܝܡܡܐ 520 ܘܪܡܫܐ ܘܨܦܪܐ ܐܩܠܘ ܪܗܛܐ ܚܕ
P:Josh [AB] ܕܢܦܩܘ ܪܕܘܦܐ̈ ܒܬܪ ܓܫܘܫܐ̈ . ܘܗܢܘܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܠܐ ܫܟܒܘ ܒܬܪ ܒܬܪܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܕܥܠ ܡܥܒܪܬܐ : ܘܬܪܥܐ ܐܚܕܘ
P:Kings [AB] ܥܡܪܝ . ܘܥܫܢ ܥܡܐ ܕܒܬܪ ܥܡܪܝ ܡܢ ܥܡܐ ܕܒܬܪ ܬܒܢܝ . ܘܡܝܬ ܒܬܪ . ܦܠܓܗ ܕܥܡܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܬܒܢܝ ܒܪ ܓܢܝܬ ܠܡܡܠܟܘܬܗ : ܘܦܠܓܗ
P:Lev [AB] ܕܐܬܩܠܦ ܒܝܬܐ ܘܐܬܛܪܝ . ܢܥܘܠ ܟܗܢܐ ܘܢܚܙܐ : ܐܢ ܗܠܟܬ ܒܬܪ ܬܗܠܟ ܡܚܘܬܐ ܘܬܣܓܐ ܒܒܝܬܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܢܣܒ ܟܐܦܐ̈ : ܘܡܢ
P:Lev [AB] ܦܘܢܝܐ ܙܒܢ ܡܢ ܚܒܪܟ : ܘܒܡܢܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܥܠܠܬܐ ܢܙܒܢ ܠܟ ܒܬܪ ܡܢ ܚܒܪܟ ܠܐ ܬܥܠܒܘܢ ܓܒܪ ܠܐܚܘܗܝ . ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ :
P:Matt [AB] ܓܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܒܠ ܆ ܝܘܟܢܝܐ ܐܘܠܕ ܠܫܠܬܐܝܠ . ܫܠܬܐܝܠ ܒܬܪ . ܝܘܫܝܐ ܐܘܠܕ ܠܝܘܟܢܝܐ ܘܠܐܚܘܗܝ̈ ܒܓܠܘܬܐ ܕܒܒܠ . ܡܢ
SynOr ܚܕ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܗܢܐ ܡܫܬܡܗܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܒܬܪ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܚܕ
SynOr ܓܝܪ ܕܪܗܛܘ ܘܝܪܒܘ ܙܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܆ ܣܡ ܢܡܘܣܐ̈ ܣܒܝܣܐ̈ ܒܬܪ : ܘܒܗ ܐܬܓܠܝ ܐܝܩܪܗܘܢ ܕܡܥܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ . ܡܢ
SynOr ܦܛܪܝܪܟܐ̈ ܘܩܬܘܠܝܩܐ̈ . ܘܒܬܪ ܢܘܚܡܗ ܘܣܘܠܩܗ ܘܡܚܬܬܐ ܒܬܪ ܘܡܨܥܝܐ̈ ܒܬܪ ܥܠܝܐ̈ . ܐܝܟ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈