simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܚܘܝܬܗ ܠܥܒܕܝ ܐܒܪܗܡ ܒܠܠܝܐ . ܒܝܬ ܦܠܓܐ̈ ܒܬܪ ܐܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܐܬܓܠܙܬ ܠܗ ܡܢܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܪܕܝܣܐ . ܘܡܢ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܪܗܛܘ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܪܡܝܐ : ܕܠܐ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܠܢܒܝܐ̈ : ܐܦ ܡܢ ܚܘܒܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ . ܗܢܘܢ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܪܘܚܐ̈ ܛܥܝܬܐ̣̈ ܘܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܫܐܕܐ̈ . X¹ ܘܒܐܣܟܡܐ ܒܬܪ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܣܛܢܐ ܡܠܦܢܗܝܢ . [3]ܐ̇ܙܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܛܥ̣ܐ ܕܝܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܛܥܝܘܬ ܐ ܕܘ̇ܝܐ ܒܬܪ ܘܐܚܪܬܐ ܆ X ܫܪܝܐ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐ ܠ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܃ ܘܒܗ̇ܝ ܂ ܙ XX X ܫܥܬܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܫܬܚܠܦ ܠܙܝܘܐ ܒܬܪ ܂ ܘܫܪܪ ܐܢܘܢ ܕܒܐܝܢܐ 0ܝ ܫܘܒܚܐ ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܙܩܝܦܘܬ ܐ ܂ ܘܐܬ̣ܢܣܪ ܡܢ ܡܨܥܬܗ ܂ ܘܐܬܐܫܕ ܟܠܗ ܓܘܝܗ ܀ ܒܬܪ ܬܘܠܥܐ̈ ܀ ܐܦܝܦܐܢܝܘܣ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܝ̣ܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܢ ܕܝܢ ܡܩܛܪܓܝܢ ܠܢ ܆ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܕܐܡ̇ܪܝ̇ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܂ XܝXܝ̇ܝܘX·
IšoAdiab:Epist ܠܒܘܟܝܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܢܘܡܐ̈ ܠܕܘܟܬܐ ܕܬܘܬܒܘܬܝ ܦܢ̇ܝܬ̣ ܂ ܒܬܪ ܒܓܘ ܚܩܠܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܩܒ̇ܥܬ̣ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܡ̣ܬܦܠܓ . ܬܪܝܢܘܬܐ ܓܝܪ̇ ܫܪܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܘܠܐ ܒܠܝܠܐܝܬ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ . ܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܡܝܢ
DidascApost ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܇ ܥܡܐ ܕܡܪܓܙ ܩܕܡܝ . ܚ̣ܙܘ ܗܟܝܠ ܕܐܪܓܙ ܥܡܐ ܒܬܪ ܇ ܘܥܨܝܢ ܘܡܗܠܟܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܇ ܘܐܙܠܝܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܗܘ̣ܐ ܐܕܡ ܒܕܘܡܬܐ ܕ]ܐܠܗܐ [ܘܐܬ]ܢܣܒ[ܬ X ܡܢܗ ܇ ܐܦ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܨܠܡܐ ܕܝܠܢ ܘܐܝܟ ܕܡܘܬܢ . ܘܡܢ
FindCross-JudKyr ܣܡܝܘܬܐ ܕܐܒܗܝܟܘܢ̈ ܩܛܘܠܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܠܐ ܒܬܪ ܠܠܐ̈ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܝܠ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܟܬܒܐ ܕܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ ܬܘܒ ܢܬ̣̇ܚܫܒ ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܂ ܒܬܪ ܡܣܬܟܠܝܢܢ ܇ ܘܠܘ ܕܒܕܝܠܝܘܬ ܐ ܩܘܝܡܐ ܐXܩܝܡܘ ܂ ܘܕܡܢ
SynOr ܥܪܣܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܥܢܝܕܐ̈ ܢܐܡܪܢ̈ ܡܕܪܫܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܕܩܒܘܪܬܐ ܒܬܪ : ܘܢܐܨܦܢ̈ ܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܒܥܕܢܐ̈ ܕܡܕܪܫܝܗܝܢ̈ .
Ps-Dion:ChronZuq ܗ̇ܘ ܕܩܪ ܒ ܠܡܗܘܐ̣ ܂ Xܢ ܟܬܒܘ 5ܐܓܪܬ ܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܡܛܝܒܝܢ ܠܡܚܒܫ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܕܒܚܐ ܃ ܕܥܝܕܐ ܗ̇ ܂ X ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT . ܘܕܠܘܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܐ ܆ ܘܗ̣ܘ ܡܘܫܐ ܡܘܕܥ ܒܢܒܝܘܬܗ ܕܫܪܟܐ ܒܬܪ ܕܢܒܝܐ ܢܩܝܡ ܠܟܘܢ . ܐܡܝܪܐ ܓܝܪ ܥܠ ܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܕܒܬܪ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܒܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܡܢ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܘ ܗ̇ܝ ܕܩܒܠ ܡܢ ܕܩܡ ܒܬܪ ܠܗ ܀ ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܨܨܐ̈ ܘܡܛܠ ⁷ܓܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ
BarAphton:ActsSev ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ ܥܓܠ ܬܡܢ XXX XXX ܣܪܓܝܣ ܐܪܟܝܛܪܘܣ : ܒܬܪ : ܐܬܪ ܕܦܩܚ ܠܗ . ܗܘܐ ¹ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ
IsaacAnt:memHom ܩܢܝܢܐ̈ ܀ ܕܐܢ ܠܡ ܡܠܟܐ ܠܐ ܣܒܥ : ܘܨܦܬܐ ܡܢܗ ܠܐ ܒܛܠܬ̥ . ܒܬܪ ܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܦܫܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢ : ܠܡܪܗܛ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ · ܕ . ܚܙܝܢ ܫܘܒܚܗ ܫܘܒܚܐ ܐܝܟ ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܒܬܪ ܗܘܐ· ܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܡܠܬܐ ܗ̣ܘ ܘܒܣܪܐ ܗܘܐ . ܘܡܢ