simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph X ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܢܩܘܩܠܝܘܢ . ܚܙܬ ܢܦܫܗ̇ ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ . ܘܩܝܣܐ ܒܬܪ . ܘܡܬܥܢܘܝܐ ܗܘܬ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܗܕܐ ܒܙܒܢ ܟܕ ܗܘܬ ܒܬܡܗܐ ܡܢ
ComGenExod ]ܕ[ܬܢ̣ܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܐܡ̇ܪ : ܕܚܙܬ ܠܡ ܐܢܬܬܐ ܒܬܪ ܠܗ ܒܕܝܘܐ̈ ܐܘ ܒܡܐ ܕܗܝ ܨܒܘܬܐ ܘܕܚ̇ܠ . [6]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ
Ath:Treatises ܩܠܝܠ ܡܬܛܢܦܝܢ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ . ܘܒܝܪܬܘܬܗܘܢ ܥܐܠܝܢ ܒܬܪ ܠܥܡܡܐ̈ Xܝ ܠܦܪܘܩܢ . ܠܐ ܝܕܥܘ ܘܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ
Eph:madLuqHeres ܚܝܠܗ ܙܚ ܘܢܦ̣ܩ ܟܕ ܡܨܛܢܥܝܢ ܠܡܢܟܪܝܘ ܚܬܡܘܗ̇ ܠܐܘܪܚܐ ܒܬܪ . ܗܝܘ ܐܝܟ ܡܪܐ ܒܬܪ ܥܒܕܘܗܝ̈ X ܐܘܪܚܐ ܡܦܝܣܐ ܕܐܝܟ ܡܠܟܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܢܝܢܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܆ X ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܇ ܡܢ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܗܢܘܢ ܡܛܝܘ ܠܟܐܦܐ ܪܒܬܐ ܕܒܓܒܥܘܢ : ܒܬܪ : ܘܦܠܚܐ̈ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ . ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ
BarEbr:CandSanc ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈ . ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܓܢܣܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܟܬܝܒܢ̈ ܀ ܓܢܣܐ ܬܠܝܬܝܐ . ⁶⁸ܬܕܡܪܬܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣX . ܘܠܐ ܨܒ̇ܝܐ ܗܘܬ ܡܬܘܡ ܒܬܪ . ܚܙܝ ܛܝ̇ ܢܦܫܟܝ ܘܠܐ XX ܬܣܒܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܡܢܗ . ܘܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܃ ܫܠܡܐ ܥܡܟܘܢ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ ܦܪܥܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܡܫܡܥ ܠܗܘܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܬܚܫܚ ܒܗ̇ ܡܪܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
JnEph:EccHist ܟܠ ܟܡܐ ܕܗ̇ܘܝܢ ܗܘܘ ܂ ܟܕ ܙܒܢ̤ܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܒܥܝ̣ܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܒܬܪܗ̣ ܘܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܡܬ̇ܚܫܚ ܗܘܐ ܂ ܘܫܪܟܐ ܒܬܪ
JulRom ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ ܘܠܐ ܐܬܪܡܝܘ ܗܘܘ ܠܚܢܦܘܬܗ . ܠܡܛܠܘܢ ܒܬܪ ܘܩܡܘ ܒܫܪܪܗܘܢܿ ܘܐܕܢܚܘ ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ
Chron1234 ܐܫܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܣܒܗ̇ ܝܠܕܬ̇ ܠܡܪܝܡ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܐܬܝܠܕ ܒܬܪ ܐܚܘܗܝ ܕܝܥܩܘܒ ܢܣ̣ܒ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܠܚܢܐ ܝ ܒܪܬ ܦܩܘܕ ܂ ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ X ܦܠܢ ܥܬܝܕ ܕܢܬܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܬܪ . ²ܐܬܚܙܝ ܠܗ̇ ܡܠܐܟܐ ܕܐܡܪ . ܐܠܝܢܐ X ܐܠܝܢܐ . ܡܢ
ActsGregPirang ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܠܟ ܡܠܟܐ³³¹̈ ܘܡܘܒܕܢ ܡܘܒܕ ܠܡܘܗܦܛܐ ܒܬܪ ܠܒܬܝܗܘܢ̈ ܒܐܘܪܪܐ̈ ܘܢܚܬܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܓܘܫXܗ . ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom ܥܘܕܪܢܗ . ܐܝܬ ܗܘ ܠܗܘܢ ܪܕܘܦܝܐ ܠܪܚܡܐ̈ : ܫܘܘܕܝܐ ܕܨܝܕ ܒܬܪ ܒܫܘܚܕܐ ܐܠܨ ܀ ܒܝܕ ܫܘܘܕܝܘܗܝ̈ ܪܕܦ ܠܗ : ܕܢܝܬܝܘܗܝ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܚܝܕܐ̈ ܒܬܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܕܒܝܕ ܦܘܠXܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܇ ܐܦ ܡܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܦܘܕܐ ܘܣܟܠܘܬܐ ܀ ܗܘܝ ܙܗܝ̣ܪܐ ܐܝܟ ܚܟܝ̣ܡܐ ܆ ܕܠܐ ܢܕܥ ܒܬܪ ܡܢ ܪܚܡܐ ܆ ܕܢܟܘܢܟ ܩܕܡ ܣܟܠܘܬܐ . ܕܠܝܬ ܝܘܬܪܢܐ ܒܟܘܘܢܐ ܆
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܩܡ ܘܣܠܩ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ ܠܫܡܝܐ . ܘܥܠ ܗܝ ܒܬܪ ܗܢܐ ܫܡܫܐ ܕܒܪܝܬܗ ܗܘ ܚܫ ܘܐܬܐܒܠ ܐܝܟ ܥܒܕܐ ܥܠ ܡܪܗ . ܘܡܢ
PhiloxMab:epPatricius ܕܣܓܝܘ ܬܡܢ ܘܗܘܘ ܟܢܫܐ̈ ⁶¹ܣܓܝܐܐ̈ ܕܕܝܪܝܐ̈ ܡܢ X ܒܬܪ ܘܥܒܕܗ ܡܢ ܗܪܟܐ ܕܢܗܘܐ ܪܝܫܐ ܠܗܪܣܝܣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
JulRom ܩܠܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ . ܘܬܦܠܘܢ ܒܚܪܒܐ ܒܐܪܥܐ ܒܬܪ ܘܐܬܗܦܟ ܗܘܐ ܘܐܡܼܪ ܠܚܝܠܘܬܗ̈ . ܚܙܘ ܠܡ ܕܠܡܐ ܬܫܬܪܓܠܘܢ