simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܐܡܪ ܃ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܫܬܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܢܬܩܛܠ
Tim1:Epist ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐܘ ܒܬܪ |M721b|ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܐXܩܝܡܘ ܂ ܘܕܡܢ ܒܬܪ ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܂ ܗܢ̇ܘ
SevAnt:LuqJul ⁷ܓܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܒܦܓܪܗ ܕܡܪܢ
SevAnt:CathHom ܕܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܕܥܝܕܐ
BarṢal:ComGosp ܘܗ̇ܘ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܂ ܘܗ̇ܘ
IšoMerv:ComOT ܪܘܡܐ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܟܬܫܐ ܢܦܫܗ̇ ܇
JnEph:EccHist ܠܘܬܗ ܇ 3ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܠܟ ܂ ܗ̣ܝ
HistChurchEast ܘܫܬܐ ܀ X ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܡܠܦܢܘܬܐ
BarBahl:SyrLex ܟܠܝܘܡܐ ܠܚܕ ܝܪܚܐ ܒܬܪ ܚܕܕܐ̈ . ܝ܏ܒ
BarṢal:ComGosp ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ
JnRufus:Pleroph ܗܘܬ ܒܬܡܗܐ ܡܢ ܒܬܪ X ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܢܩܘܩܠܝܘܢ
ActsStAnth X ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܬܘ ܝܠܝ
BarṢal:ComLiturg ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܕܫܬ̤ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܘܚܐ
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܐܬܢܦܫ ܆
JulRom . ܕܣܡܘܗܿ ܠܙܟܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܢܗܝܪܝܗ̈ܿ ܕܡܘܙܠܬܐ .
BarṢal:ComLiturg ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ ܒܬܪ ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈
SermHolyWeek X X ܦܝܠܐܛܘܣ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܥܢܐ ܒܩܠܐ
SevAnt:LuqJul ܒܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܫܩ̣ܠ ܫܘܪܝܐ