simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܐܫܬܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܢܬܩܛܠ ܡܫܝܚܐ ܀ ܗܪܟܐ ܢܣܬܟܪ ܦܘܡܗܘܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܡܐܐ ܂ ܐܝܟ ܢܒܝܘܬܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܕܐܡܪ ܃ ܕܡܢ
Tim1:Epist |M721b|ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ . 8 , 16ܘܐܢ ⁴⁴⁹ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܒܬܪ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬܚܪܪ ܡ̣ܢ ܥܒܕܘܬܐ . ܐܪܐ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐܘ
SevAnt:LuqGramm ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ ܬܘܒ ܢܬ̣̇ܚܫܒ ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܂ ܒܬܪ ܡܣܬܟܠܝܢܢ ܇ ܘܠܘ ܕܒܕܝܠܝܘܬ ܐ ܩܘܝܡܐ ܐXܩܝܡܘ ܂ ܘܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܃ ܫܠܡܐ ܥܡܟܘܢ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ ܦܪܥܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܡܫܡܥ ܠܗܘܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܬܚܫܚ ܒܗ̇ ܡܪܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܒܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܡܢ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܘ ܗ̇ܝ ܕܩܒܠ ܡܢ ܕܩܡ ܒܬܪ ܠܗ ܀ ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܨܨܐ̈ ܘܡܛܠ ⁷ܓܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܕܥܝܕܐ ܗܝ ܠܡܫ̇ܐܠܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢܘ ܘܕܐ̇ܝܢܐ ܀ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܢ ܐܬܒ̇ܣܪ : ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
BarṢal:ComGosp ܙܒܢܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܗܟܘܬ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܀ ܐܢܫܝܢ̈ ܒܬܪ ܨܘܡܗ ܝ ܩ̣ܪܒ ܠܗܘ̇ ܕܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ
IšoMerv:ComOT ܕܟܬܫܐ ܢܦܫܗ̇ ܇ ܟܢ ܣܝܩܐ ܐܐܪ ܠܦܘܝܓܗ̇ ܆ ܗܟܢܐ ܟܬܝܫܝܬܘܢ ܒܬܪ ܝܪܘܪܐ ܠܡ ܕܟܕ ܡܬܩܛܠܝܢ ܒܢܝܗ̇̈ ܕܩܝܡܐ ³ܥܠ ܪܘܡܐ ܇ ܘܡܢ
JnEph:EccHist ܕܐܡ̣ܠܟ ܂ ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܠܐ ܚ̣ܕܝܬ̣̇ ܘܠܐ ܡܢ̣ܚܐ ܗܘܬ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܦ̣ܝܣ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܐܢܬܬܗ ܆ ܕܬ̣ܐܬܐ ܘܬ̣ܥܘܠ ܠܘܬܗ ܇ 3ܡܢ
HistChurchEast ܕܝܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܪܫܝܥܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ . ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܆ ܕܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܐܝܬ ܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܀ X
BarBahl:SyrLex ܚܕܕܐ̈ . ܝ܏ܒ ܝܘܡܬܐ̈ ܠܬܪܥܣܪ̈ ܝܪܚܐ̈ البواحير ܀ ܒܬܪ ܕܬܫܪܝܢ ܒ . ܘܗܟܘܬ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܠܝܘܡܐ ܠܚܕ ܝܪܚܐ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܙܢܐ ܕܡܘܠܕܗ ܂ ܡܫܪܐ ܕܢܚܘܐ ܒܬܪ ܂ ܘܒܗܝ̇ ܕܐܬܩܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܂ ܂ · ܕܡܬܦܫܩ ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀
JnRufus:Pleroph X ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܢܩܘܩܠܝܘܢ . ܚܙܬ ܢܦܫܗ̇ ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ . ܘܩܝܣܐ ܒܬܪ . ܘܡܬܥܢܘܝܐ ܗܘܬ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܗܕܐ ܒܙܒܢ ܟܕ ܗܘܬ ܒܬܡܗܐ ܡܢ
ActsStAnth ܗܠܝܢ ܐܬܘ ܝܠܝ ܒܐܣܟܡܐ X ܕܓܝܣܐ̈ ܘܚܙ ܘܢ ܘܩܡܘ ܒܠܘܚܝX XX ܒܬܪ ܠܗܘܢX ܕܠܝܬX ܠܝ ܣܘܢܩܢܐ ܕܐܥ ܡܢܟܘܢ ܗܠܝܢ . X⁰ X ܘܬܘܒ ܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܬܩܕܫܬ̤ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܓܢ ܒܗ̇ ܝX ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܡܬܩܕܫܐ ܦܪܝܣܬܐ ܡ̣̇ܐܓܢ ܒܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܐܬܢܦܫ ܆ ܕܝܠܗ ܡܬܝܕܥܐ ܕܐܝܬܝܗ̣̇ ܐܦ ܢܦܫܐ . Xܝ ܒܬܪ ܐܢܫܝܬܐ . ܘܥܠ ܕܗ̣ܘ ܐܬܒܣܪ ܆ ܕܝܠܗ ܗܘ ܒܣܪܐ . ܘܡܛܠ ܕܡܢ
JulRom ܢܗܝܪܝܗ̈ܿ ܕܡܘܙܠܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܫܒܘܥܐ̈ ܒܬܪ ܢܩܡܬܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܬܘܪ̈ . ܕܣܡܘܗܿ ܠܙܟܘܬܗܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈ ܃ ܝX ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܐܬܚܣܝ ܒܓܡܘܪܬܐ ܂ ܒܬܪ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܡ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ
SermHolyWeek ܗܠܝܢ ܥܢܐ ܒܩܠܐ ܘܠܗܘܢ ܐܡܪ ܕܒ̣ܪܘܙܘܩܦܘܗܝܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܐܪܝܒܘ ܘܩܥܘ ܡܪܚܐ̈ ܒܪܝܟ ܕܣܝܒܪ ܡܛܠܬܢ X X ܦܝܠܐܛܘܣ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܫܩ̣ܠ ܫܘܪܝܐ . ܓܡܝܪܐܝܬ ܐܬܗܕܪ ܗ̣ܘ ܒܣܪܐ . ܟܕ ܒܬܪ ܡܬܡܛܝܢ ܠܗ ܥܝܢܐ̈ ܡܝܘܬܬܐ̈ . ܕܒܗ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܕܡܢ