simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܟܕ ܚܙܘܐ ܕܚܝܠܐ ܘܐܠܗܝܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗ . ܒܬܪ ܡܫܚܬ . ܥܕܡܐ ܕܐܫܬܠܡܘ ܬܠܬܐ ܫܒܘܥܝܢ̈ ܕܝܘܡܝܢ̈ . . . Xܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܡܪܢ ܂ ܝܘܚܢܢ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܗ ܡܟܬܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܬܪ ܠܗ ܇ ܕܒܬܫܥܝܬܗ ܐܦ ܛܟܣܐ ܢܥܒܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܥܐ ܂ ܝ· ܡ̣ܢ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܙܢܐ ܕܡܘܠܕܗ ܂ ܡܫܪܐ ܕܢܚܘܐ ܒܬܪ ܂ ܘܒܗܝ̇ ܕܐܬܩܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܂ ܂ · ܕܡܬܦܫܩ ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀
Tim1:Epist ܒܬܪ ܓܝܪ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܐܣܘܢ ܃ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܐ ܒܬܪ ܂ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܕܝܘܐ̈ 1ܗ̇ܘ ܕܬܡ̇ܢ ܣܓܝ ܣܪܗܒܬ ܚܣܝܘܬܟ ܂
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܗܢܘܢ ܡܛܝܘ ܠܟܐܦܐ ܪܒܬܐ ܕܒܓܒܥܘܢ : ܒܬܪ : ܘܦܠܚܐ̈ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ . ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ
Eph:ComGen&Exd ܗܕܐ ܡܟ̣ܬܒ . ܠܐ ܕܥܒܝ ܡܪܝܐ ܠܒܗ . ܐܠܐ ܝXX . ¹ܕܐܬܥܒܝ ܠܒܗ ܒܬܪ ܕܡܥܕܐ ܐܘܡܢܘܬܗܘܢ ܠܡܥܒܕ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܀ X [3]ܬܘܒ
BarṢal:ComLiturg ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈ ܃ ܝX ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܐܬܚܣܝ ܒܓܡܘܪܬܐ ܂ ܒܬܪ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܡ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ
P:Sam [AB] ܢܟܠܐ : ܘܢܣܒܘ ܫܘܚܕܐ ܘܨܠܘ ܕܝܢܐ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܣܒܐ̈ ܒܬܪ ܒܒܪܫܒܥ . ܘܠܐ ܗܠܟܘ ܒܢܘܗܝ̈ ܒܐܘܪܚܬܗ̈ : ܘܐܨܛܠܝܘ
SevAnt:CathHom ܕܒܚ̇ܒܠܐ ܘܒܡܘܬܐ ܘܒܥܒܝܘܬܐ ܠܬܚܬ ܐܬ̇ܢܬܥ ܦܓܪܐ ܇ ܐܝܟ ܒܬܪ ܝܡܢ ܡ̇ܚܒ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܥܒܘܕܘܬܗ ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܇ ܕܡܢ
P:Matt [AB] ܓܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܒܠ ܆ ܝܘܟܢܝܐ ܐܘܠܕ ܠܫܠܬܐܝܠ . ܫܠܬܐܝܠ ܒܬܪ . ܝܘܫܝܐ ܐܘܠܕ ܠܝܘܟܢܝܐ ܘܠܐܚܘܗܝ̈ ܒܓܠܘܬܐ ܕܒܒܠ . ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ ܥܓܠ ܬܡܢ XXX XXX ܣܪܓܝܣ ܐܪܟܝܛܪܘܣ : ܒܬܪ : ܐܬܪ ܕܦܩܚ ܠܗ . ܗܘܐ ¹ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ
IšoAdiab:Epist ܠܒܘܟܝܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܢܘܡܐ̈ ܠܕܘܟܬܐ ܕܬܘܬܒܘܬܝ ܦܢ̇ܝܬ̣ ܂ ܒܬܪ ܒܓܘ ܚܩܠܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܩܒ̇ܥܬ̣ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
SynWestSyr ܙܒܢܐ ܐܘ̇ ܣܘܥܪܢܐ ܕܗܕܐ ܢܬܬܒܥ . ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܛܢܦܐ̈ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܒܗ ܡܝܬܐ X0ܘܡܥܬܕ ܗ̣ܘ ܠܗ ܠܘܬ ܟܦܘܪܝܐ . ܐܡܬܝ ܕܗܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ ܬܘܒ ܢܬ̣̇ܚܫܒ ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܂ ܒܬܪ ܡܣܬܟܠܝܢܢ ܇ ܘܠܘ ܕܒܕܝܠܝܘܬ ܐ ܩܘܝܡܐ ܐXܩܝܡܘ ܂ ܘܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܡܢܥܘ ܘܡܛܘ ܠܐܪܥܐ ܝܬܒܬܐ ܆ ܒܫܘܠܡܐ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܒܬܪ ܡܠܝܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܡܒܥܕ ܗܘܐ ܆ ܐܣܬܟܠܘ ܡܢ ܗܕܐ . ܕܡܢ
JulRom ܙܒܢܐ ܕܒܪܢ̈ܿ ܘܠܨܒܝܢܐ ܕܡܕܒܪܢܗܝܢ ܡܫܬܡܥܿܢ . ܐܦܢ ܒܬܪ ܐܚ{ܪ} <ܪ>ܢܐ̈ ܥܠ ܕܘܟܬܗ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ
Chron1234 ܐܫܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܣܒܗ̇ ܝܠܕܬ̇ ܠܡܪܝܡ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܐܬܝܠܕ ܒܬܪ ܐܚܘܗܝ ܕܝܥܩܘܒ ܢܣ̣ܒ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܠܚܢܐ ܝ ܒܪܬ ܦܩܘܕ ܂ ܘܡܢ
SevAnt:LuqJul ܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ܡܘܬܐ . ܐܬܬܩܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܢ ܩܝܡܬܐ . ⁴ܠܘ ܓܝܪ ܒܬܪ ܡܝܘܬܐ . ܒܚܫܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈ ܘܠܐ XXXXܩ ܥܕܝܠܐ̈ . ܐܠܐ ܡܢ
BarKoni:Schol ܐܒܪܗܡ ܠܘܬ 1ܕܘܝܕ ܡܚܕܬ ܫܘܘܕܝܘܗܝ̈ ܂ ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܥܒܕܗ ܒܬܪ ܂ ܠܢܝܫܐ ܕ ܃ ܂ XXܝ ܂ XXܘX X ܂ ܝXXܝXܝ ܃ ܂ XXܝX X ܝ ܕܝXܐܝܝ
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܐܡܠܟ . ܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܘܡܕܝܢܬܐ ܕܬܓܪܐ̈ ܒܬܪ ܢܘܪܒܐ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܫܬܪܪ ܐܪܡܝܗ ܒܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ . ܗܢܘ .