simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܕܫ̇ܢܝ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܆ ܒܚܫܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ·X ܙ · · ܕܥܝܕܗ ܂ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ X ܗܘܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪܐ̈ ܇ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܐܙܠ ܀ ܚܙܐ ܛܠܝܐ ܚܘܨܦܗ ܕܥܡܐ : ܘܗܦܟ ܠܗ ܕܒܝ ܢܬܥܕܠ . ܐܢܐ ܒܬܪ ܘܕܥܨܝܬܗ ܥܪܝܡܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܐܬܬܡܡ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܐܙܠ : ܘܐܬܥܪܡ
IšoMerv:ComOT ܦܘܢܝܐ ܇ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܓܥܘ ܒܗܘܢ . ܩܕܡܝܐ̈ ܓܝܪ ܘܠܐ ܬܠܬܐ ܒܬܪ ܕܝܢ X ܗܕܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܇ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܕܥܬܐ ܘܚܘܒܐ ܡܣܬܬܐ ܩܒܠܘ
JacSer:memEstabCreat ܚܕ ‏ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨܚܢܐ̈‏ ‏ܕܦܘܠܐ ܐܦܣܩܦܐ ܘܕܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܡܢ ܗܘ ܠܠܝܐ ܘܡܢ ܐܝܡܡܐ 520 ܘܪܡܫܐ ܘܨܦܪܐ ܐܩܠܘ ܪܗܛܐ ܚܕ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܚܘܝܬܗ ܠܥܒܕܝ ܐܒܪܗܡ ܒܠܠܝܐ . ܒܝܬ ܦܠܓܐ̈ ܒܬܪ ܐܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܐܬܓܠܙܬ ܠܗ ܡܢܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܪܕܝܣܐ . ܘܡܢ
JnEph:EccHist ܗܠܝܢ ܇ ܝܝ ܘܐܫܬ̇ܕܪܘ̣ ܠܡܪ̈ ܢܬ ܡ̇ܠܟܘܬܐ ܀ X X X ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܪܝܫܝ̈ ܩ̣ܠܝܪܘܣ̈ ܕܐܪܬܕܟܣܘ̈ ܕܐܬܠܒ̣ܟܘ
ActsStAnth ¹⁴ܡܘܬܐ ܝܩܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܘ ܡܢܗ ܡܢ ܗܢܐ X X -- X ܘ ܒܝܬܗ X XXX ܒܬܪ 15 ܕܒܝܬܐ ܘܕܚܬܗ . ¹² X X 9ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ¹³ܫܠܡܘ ܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ
JnMaron:Expos ܡܪܩܝܢܐ ܗܟܢܐ ܐܚܪܡ̣ܘ ܠܢܣܛܘܪ ܘܠܐܘܛܝܟܐ ܟܕ ܟܬܒ̣ܘ ܒܗ̇ ܒܬܪ ܠܝܕܘܥܐ̈ . ܘܐܦ ܕܝܢ ܒܐܓܪܬܗ ܕܠܘܬ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ
JacSer:Epist ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܪܢܫ ܂ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܒ ܕܡܘܬ ܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂ ܒܬܪ ܡܡܠܠܝܢ ܠܗܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܂ ܘܐܡܬܝ ܡܬܐܡܪ̣ܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ̣ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܩ̣ܡ ܥܠ ܓܢܒ ܩܒܪܗ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܟܕ ܡܣܬܠܩ ܗܘ̣ܐ ܝ ܥܠ ܒܬܪ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܡܠܐܟܐ̈ ܃ ܡܢܗ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܝ̇ܠܦܝܢܢ ܂ ܡ̣ܢ