simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܠܒܘܫܐ ܆ ܕܡܬܥܛܦܝܢ ܒܬܪ ܪܘܫܡܐ . X
Ps-Ath:Virg ܟܕ ܐܙܠܢ̈ ܐܢܬܝܢ ܒܬܪ ܚܬܢܐ ܘܡ̇ܠܟܐ ܕܥܠܡܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܟ̇ܦܪ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܫܡ̣ܥܝܗ̇
SynOr ܒܪܝܢ̈ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܪܗܛܘ ܘܝܪܒܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐ̣ܡܪ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
Ath:Inc ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܐܬܝܬܗ ܕܦܪܘܩܢ .
JulRom ܠܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܬܘܒ ܒܬܪ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ‏ 14 ܡܢ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈
P:ApocBar [AB] ܝܬܝܪ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܦܟ ܐܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܢܫܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܥܣܪ ܒܬܪ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ . ܘܠܐ
JnRufus:Pleroph . ܡܟܝܠ ܕܝܢX ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ
SevAnt:CathHom ܕܒܫܪܪܐ XXXXXX ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܥܒܪܢܘܬܗ ܕܐܕܡ ܐܬܝܠܕ
JacSer:memWomJesusMet ܘܟܕ ܢܦܝܩ ܗܘܐ ܒܬܪ ܥܪܒܗ ܪܥܝܐ ܛܒܐ
Chrys:ComJohn1 ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ . ܒܬܪ ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܣܒܪ
Nars:memCreat ܥܡ ܟܠ ܐܘ ܒܬܪ ܟܠ 180ܐܝ̣ܟ ܡܐ
JacSer:Epist ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܪܢܫ ܂ ܒܬܪ
Eph:madLuqHeres ܡܦܝܣܐ ܕܐܝܟ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܚܝܠܗ ܙܚ ܘܢܦ̣ܩ
SevAnt:CathHom ܚܝܠܬܢܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܨܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܟܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܒXܘ ܩܢܝܢܐ ܕܚܝܝܢ̈ ܒܬܪ ܬܠ̈ X X
IšoAdiab:Epist ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܠܒܘܟܝܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܢܘܡܐ̈