simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaAnb:BookExer&Cent ܪܘܫܡܐ . X X81ܐܣܛܠ ⁴X³ܢܘܗܪܐ ܗ̣ܝ ܡܦܪܓܬܐ ܆ ܕܠܒ̇ܫܝܢ ܒܬܪ ܕܠܗܠ ܢ̇ܣܒܝܢ ܙܕܝ̣ܩܐ̈ ܀ ܘܚܘܪܘܬܐ ܕܠܒܘܫܐ ܆ ܕܡܬܥܛܦܝܢ
Ps-Ath:Virg ܚܬܢܐ ܘܡ̇ܠܟܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܒܐ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܟܝܢ ܢܬܝܗܒ ܠܟܝܢ ܛܘܒܐ . ܟܕ ܐܙܠܢ̈ ܐܢܬܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܫܡ̣ܥܝܗ̇ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܝܠܗ ܕܚܟܝܡܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܒܬܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܝܝ ܒܠܚܘܕ ܕܒܐܘܣܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܟ̇ܦܪ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܡܢ
SynOr ܓܝܪ ܕܪܗܛܘ ܘܝܪܒܘ ܙܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܆ ܣܡ ܢܡܘܣܐ̈ ܣܒܝܣܐ̈ ܒܬܪ : ܘܒܗ ܐܬܓܠܝ ܐܝܩܪܗܘܢ ܕܡܥܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ . ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐ̣ܡܪ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܥ̣ܒܕ ܐܢܘܢ ܠܥܠܡܐ̈ ܃ ܐܘܣܦ ܃ ܒܬܪ ܡܕܡ ܆ ܟܕ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܢܘܓܪܐ̣ ܦܪܝܫ ܡܢܗ ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ
Ath:Inc ܡܐܬܝܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܕܦܓܪܗ ܡܬܬܫܝܛ ܒܬܪ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܡܘܬܐ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܕܚܝ̣ܠܐ ܗܘܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢ
JulRom ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ . ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܛܝܒܘ ܢܫܦܥ ܒܬܪ ܡܢ ܐܒܗܝܢ̈ ܘܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܠܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܬܘܒ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܥܣܪܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܟܕ ܥܢܕܘ ܩܘܣܛܘܣ ܘܩܘܣܛܢܛܝܣ ܒܬܪ . ܘܡܢܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܩܛܠܗܘܢ ܙܕܩ ܕܒܟܪܝܬܐ̈ ܢܘܕܥ‏ ‎ ‏ 14 ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܗܦܟ ܐܢܐ ܠܘܬܟܘܢ ܀ ܘܐܙܠܬ ܐܢܐ ܒܪܘܟ ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܒܬܪ ܚܝܠܬܢܐ ܥܠܝܟܘܢ ܘܥܠ ܨܗܝܘܢ . ܕܐܢ ܐܬܢܗܪ ܡܕܡ ܝܬܝܪ . ܘܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ . ܘܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡܥܬܐ ܐܡ̇ܪ . ܐܠܗܐܝܬ ܓܝܪ ܗܘܬ . ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ ܢܚܘܘܢ ܠܝ ܡܢܐ ܐܢܫܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܥܣܪ
JnRufus:Pleroph ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܡܕܪܟ ܀ ܢX - ܗܝX ܕܝܢ ܗܕܐ ܒܬܪ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ . X X ܣ̇ܦܩ ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ . ܡܟܝܠ ܕܝܢX
SevAnt:CathHom ܡܬܥܒܪܢܘܬܗ ܕܐܕܡ ܐܬܝܠܕ ܕܟܪܐ . ܐ ܢ ܓܝܪ ܠܘ ܠܘܬ ܗܘܢܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܠܐܒܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܒܠܘܕܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ XXXXXX ܡܢ
JacSer:memWomJesusMet ܥܪܒܗ ܪܥܝܐ ܛܒܐ : ܠܒܝܬ ܫܡܪܝܐ̈ ܫܕܬܗ ܐܘܪܚܐ ܕܢܣܥܘܪ ܒܬܪ ܘܠܒܟ ܐܘܪܚܐ ܕܢܒܥܝܘܗܝ ܠܐܕܡ ܥܪܒܐ ܕܛܥܐ ܀ ܘܟܕ ܢܦܝܩ ܗܘܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܣܒܪ ܆ ܕܐܝܬ ܛܘܪܐ ܒܝܬ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ ܠܐܝܬܘܬܗ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ : ܘܗܝܡܢܬ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ .
Nars:memCreat ܟܠ 180ܐܝ̣ܟ ܡܐ ܕܐܡܪ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܕܗ̣ܘܐ ܒܚܪܬܐ . ܠܡܢ ܠܐ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܓܠ̣ܐ ܠܢ ܥܠ ܬܘܩܢܢ . ܠܡ̇ܢ ܠܐ ܐܡܪ ܕܗܘܘ ܥܡ ܟܠ ܐܘ
JacSer:Epist ܕܐܬܒ̇ܪܢܫ ܂ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܒ ܕܡܘܬ ܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂ ܒܬܪ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܒܬܪ ܂ ܘܐܡܬܝ ܡܬܐܡܪ̣ܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂
Eph:madLuqHeres ܚܝܠܗ ܙܚ ܘܢܦ̣ܩ ܟܕ ܡܨܛܢܥܝܢ ܠܡܢܟܪܝܘ ܚܬܡܘܗ̇ ܠܐܘܪܚܐ ܒܬܪ . ܗܝܘ ܐܝܟ ܡܪܐ ܒܬܪ ܥܒܕܘܗܝ̈ X ܐܘܪܚܐ ܡܦܝܣܐ ܕܐܝܟ ܡܠܟܐ
SevAnt:CathHom ܨܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܟܠܗ ܗܢܐ : ܘܬܟܬܘܫܐ ܗ̇ܘ ܣ̇ܓܝ ܠܒܘܟܝܐ̈ ܕܠܘܬ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܡܝܐ̈ . ܠܗ ܕܝܢ ܠܐܓܘܢܝܣܛܐ ܗ̇ܘ ܚܝܠܬܢܐ : ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠ̈ X X ܝܝܪ X ܙܒܬX ܝ X Xܝ ܘX X ܫܠܝܢܝܢ ܝܘ̣ܘ̣ ܝXܢ ܒܣܪX ܒܬܪ 7ܡܢ ܙܦܬܐ ܝ ܂ ܐܢܫܐ̈ ܝܝ ܟܕ ܝXܬܚܙX ܒXܘ ܩܢܝܢܐ ܕܚܝܝܢ̈
IšoAdiab:Epist ܠܒܘܟܝܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܢܘܡܐ̈ ܠܕܘܟܬܐ ܕܬܘܬܒܘܬܝ ܦܢ̇ܝܬ̣ ܂ ܒܬܪ ܒܓܘ ܚܩܠܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܩܒ̇ܥܬ̣ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ