simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐ̣ܡܪ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܝ· ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܡܪܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܘܐܗܘܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܫܐ ܥܬܝܕ ܐܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܝܬܝ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܫܐ ܘܨܠܝܒܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܬܣܬܥܪ ܠܘܬܗ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܫܗ ܂ ܒܬܪܟܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܝ̇ܠܦܝܢܢ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܩ̣ܡ ܥܠ ܓܢܒ