simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ⁷ܓܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܒܦܓܪܗ ܕܡܪܢ
SevAnt:LuqJul ܒܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܫܩ̣ܠ ܫܘܪܝܐ
SevAnt:LuqJul . ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܝ ܕܡܢ : ܒܬܪ : ܩܝܡܬܐ :
SevAnt:LuqJul . . Xܡܢ ܒܬܪ ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ
SevAnt:LuqJul ܕܐܦ ܚܛܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܝܫ
SevAnt:LuqJul . ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬ܏ܐ X XX
SevAnt:LuqJul ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦܪܣܝ . ܕܣܒܐ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ܡܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܫ̇ܠܡ ܡܢ ܒܬܪ ܡܟܣܢܘܬܝ : ܕܠܐܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܟܠ ⁶ܢܫܡܠܐ .
SevAnt:LuqJul ܘܕܟܝܢܗ ܕܓܘܢܝܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ .