simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ‏ 14 ܡܢ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܪܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܩܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬ ܕܡܢ ܒܬܪ ܙܩܝܦܘܬܗ ܕܡܪܢ ܕܐܝܬܝܗ