simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܂ ܗܢ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܘܐܦ ܓܒܪܝܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܐܦ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܣܝ̇ܡܝܢܢ ܃