simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܒXܘ ܩܢܝܢܐ ܕܚܝܝܢ̈ ܒܬܪ ܬܠ̈ X X
Ps-Dion:ChronZuq ܂ X ܕܡܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܩܪ ܒ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܟܫܠܐ̈ ܕܗܘܘ ܒܬܪ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܩܕܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܗܟܢܐ ܥܒ̇ܕܐ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܪܗܛ ܗܘܐ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܠܗ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܬ̇ܐ ܗ̇ܝ ܓܕܫ