simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:epPatricius ܠܗܪܣܝܣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܣܓܝܘ ܬܡܢ ܘܗܘܘ
PhiloxMab:epPatricius ܬܐܘܪܝܐܣ̈ ܠܗܘܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܘܟܝܗ ⁴¹ܘܕܡܨܝܐ ܢܦܫܐ