simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Phil-Phlm [AB] ܗܪܣܝܘܛܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܬܪܬܝܢ
P:Phil-Phlm [AB] ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܬܝܬ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܝ . ܘܒܬܪ