simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܒܪܐ ܠܡܪܝ ܡܢ ܒܬܪ ܕܣܐܒܬ : ܘܝܗܒܠܗ
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ :