simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] ܠܗ ܡܠܘܟܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܐܒܘܗܝ :
P:2Chr [AB] ܒܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܬܪ ܡܢܝܢܐ ܕܡܢܐ ܐܢܘܢ
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܝܘܐܫ ܒܪ