simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܗܘܬ ܒܬܡܗܐ ܡܢ ܒܬܪ X ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܢܩܘܩܠܝܘܢ
JnRufus:Pleroph . ܡܟܝܠ ܕܝܢX ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ
JnRufus:Pleroph ܡܢܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ
JnRufus:Pleroph ܐܠܝܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ X