simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnMaron:Expos 42ܡܬܪܢܐ ܡܠ̣ܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܦܓܪܢܝܐ X
JnMaron:Expos ܝܕܥܘ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ : ܘܚܢܢ
JnMaron:Expos ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ ܡܪܩܝܢܐ ܗܟܢܐ ܐܚܪܡ̣ܘ