simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܠܘܬܗ ܇ 3ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܠܟ ܂ ܗ̣ܝ
JnEph:EccHist ܐ̣ܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆
JnEph:EccHist ܕܡܢ ܙܘܥ̇ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̣̈ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܬ̇ܝܪ
JnEph:EccHist ܥܠܘܗܝ ܀ ܘܬܘܒ ܒܬܪ ·X XX X
JnEph:EccHist ܝܘܚܢ ܕܝܘX ܦXܢܪܝܪܟX ܒܬܪ XܘXܢܝܝ ܂ ܕܢܝܝXܫܝܢ
JnEph:EccHist ܂ ܘܫܪܟܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܟܠ ܟܡܐ ܕܗ̇ܘܝܢ
JnEph:EccHist ܆ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܒܬܪ ܫ̣ܢܕܐ̈ ܫܡܪܗ ܂
JnEph:EccHist ܠܟܬܒܗ ܂ ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܕܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܐ̇ܓܪ
JnEph:EccHist ܩ̣ܠܝܪܘܣ̈ ܕܐܪܬܕܟܣܘ̈ ܕܐܬܠܒ̣ܟܘ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܇ ܝܝ