simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܢܐܬܘܢ : ܠܡܪܗܛ ܒܬܪ ܩܢܝܢܐ̈ ܀ ܕܐܢ
IsaacAnt:memHom ܠܗ : ܕܢܝܬܝܘܗܝ ܒܬܪ ܥܘܕܪܢܗ . ܐܝܬ
IsaacAnt:memHom ܢܐܙܠ : ܘܐܬܥܪܡ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܀ ܚܙܐ