simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܚܠܦܘܗܝ ܀ X ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
Eph:ComGen&Exd ܥܡ ܐܒܪܗܡ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
Eph:ComGen&Exd ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܟܠܘ ܗܘ̣ܐ
Eph:ComGen&Exd ܀ X [3]ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܕܐ ܡܟ̣ܬܒ .