simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܕܦܨܚܐ ܒܐܪܒܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܒܬܪ ܪܡܫܗ ܕܒܗ ܩܐ̇ܡ
EliaNis:Chron ܩܛ̣ܠ [ܦܝ[ܠܛܘܣ ܢܦܫܗ ܒܬܪ [̣ܚܫܐ̈ 1ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬ̣ܘ
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܡܠܝܐ̣ ܂ ܝ-